ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ: Αυτόματη λήψη της ΑΑΔΕ όλων των μεταβολών των Α.Ε. από το Γ.Ε.ΜΗ.

Ελένη Αθανασάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ.
Διεύθυνση Εταιρειών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις –  30 Νοεμβρίου 2023

Από την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η  διασύνδεσή του με το Φορολογικό Μητρώο και η συνεχής ανταλλαγή στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, αποτελούσε ζήτημα πρωταρχικής σημασίας, τόσο για το Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στόχος  ήταν να τεθεί σε εφαρμογή η  ευρωπαϊκά κατοχυρωμένη αρχή ”once – only principle” – «μόνον άπαξ», δηλαδή η δυνατότητα να επιχειρήσεων να καταθέτουν μια μόνο φορά και σε ένα σημείο τις απαιτούμενες πληροφορίες, στα πλαίσια των συναλλαγών τους με τα δυο προαναφερόμενα Μητρώα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους, της διοικητικής επιβάρυνσης και της διάρκειας των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Αν και με σχετική καθυστέρηση, λόγω τεχνικών ζητημάτων, η διαλειτουργικότητα   μεταξύ Γ.Ε.ΜΗ. και Φορολογικού Μητρώου είναι πλέον γεγονός και   από τις 11-10-2023 υλοποιείται στη βάση της αυτόματης λήψης από το Γ.Ε.ΜΗ.  όλων των μεταβολών των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), για τις  οποίες σύμφωνα με τον  ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τον ν. 4919/2022, απαιτείται εμπορική δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Α 1151/2023 με θέμα: «Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών» (ΦΕΚ Β’ 5913/10-10-2023),  η ΑΑΔΕ λαμβάνει αυτόματα από το Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία των Α.Ε. που αφορούν: α) στο κεφάλαιο,  β) στην κατάσταση, γ) στη λήξη διάρκειας, δ) στην επωνυμία και δ) στις σχέσεις. Η διαλειτουργικότητα δεν περιλαμβάνει τους διακριτικούς τίτλους και το είδος μετοχών,  τις μεταβολές των οποίων η ΑΑΔΕ θα αναζητά η ίδια   από  τον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. https://publicity.businessportal.gr/, στον οποίο είναι διαθέσιμα όλα τα δημοσιευτέα  στοιχεία. Για κάθε λήψη μεταβολής ή στοιχείου από το Γ.Ε.ΜΗ., η ΑΑΔΕ κάνει σχετική  γνωστοποίηση στον υπόχρεο μέσω αποστολής μηνύματος  στον λογαριασμό του.

 Η ανωτέρω εξέλιξη συνιστά  την πρώτη φάση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δυο Μητρώων, καθώς ήδη σχεδιάζεται η ανταλλαγή στοιχείων και για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ολοκλήρωση της λήψης από την ΑΑΔΕ  του συνόλου των μεταβολών για όλες τις νομικές μορφές που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.,

Λήψη από το Γ.Ε.ΜΗ. όλων των ΑΦΜ που έχουν απενεργοποιηθεί ή έχουν τεθεί σε αναστολή από την ΑΑΔΕ,

Ενημέρωση της ΑΑΔΕ από το Γ.Ε.ΜΗ.  για όλα τα νομικά πρόσωπα που τίθενται σε αναστολή καταχώρησης και την άρση αυτής,

Λήψη από το Γ.Ε.ΜΗ όλων των μεταβολών των ατομικών επιχειρήσεων που γίνονται στις ΔΟΥ  (έναρξη εργασιών, τροποποίηση έδρας και ΚΑΔ, διαγραφή).

Ένταξη των υποκαταστημάτων αλλοδαπής και ημεδαπής στην Υπηρεσία μιας Στάσης, αυτόματη λήψη Α.Φ.Μ. από την ΥΜΣ και συνεχής ενημέρωση της ΑΑΔΕ για κάθε μεταβολή που γίνεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σημειώνεται  ότι πέραν της ΑΑΔΕ, ο e- ΕΦΚΑ ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας το επιθυμεί, μπορεί, κατόπιν αιτήματός του στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας  να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση  στα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω Web Service.

Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις ενημερώνονται ότι εφεξής οι Ανώνυμες Εταιρείες δεν υπέχουν πλέον υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών ή προσκόμισης των Ανακοινώσεων του Γ.Ε.ΜΗ. στο Φορολογικό Μητρώο, και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δυο Μητρώων θα συνεχιστεί έως την πλήρη ανταλλαγή όλων των στοιχείων που τα αφορούν.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ