Οργανωτική Δομή

Τα όργανα διοίκησης του ΣΕΒ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, και η Εκτελεστική Επιτροπή. Η υπηρεσία του ΣΕΒ εστιάζει στα ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού.

Στον ΣΕΒ λειτουργούν τρία συλλογικά όργανα, επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διεξαγωγή των εργασιών του:

Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα Μέλη, εταιρείες και σύνδεσμοι. Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα µίας ψήφου. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία, το οποίο διοικεί τον ΣΕΒ και χαράσσει τη στρατηγική του. Η Γενική Συνέλευση ορίζει επίσης, εκ των αιρετών μελών, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τέσσερις (4) Αντιπροέδρους – Αναπληρωτές του τελευταίου, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία, καθώς και τα απλά μέλη (Συμβούλους).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον ΣΕΒ και αποτελείται από είκοσι τρία (23) έως είκοσι πέντε (25) μέλη, εκ των οποίων τα δεκαοκτώ (18) έως είκοσι (20) είναι αιρετά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και προέρχονται από το Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2020 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Θεόδωρο Φέσσα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη του, ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Πρόεδρός της. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό ρόλο σε όλα τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή και επιπρόσθετα καθήκοντα. Σήμερα τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κατέχει ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Παράλληλα, στον ΣΕΒ είναι ενεργά και δύο ακόμα όργανα μόνιμου συμβουλευτικού χαρακτήρα:

Το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΣΕΒ και γνωματεύει στα θέματα, που τίθενται υπόψη του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από 90 µέλη, τα οποία εκλέγονται επίσης για διετή θητεία από τη Συνέλευση των Μελών.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων, το οποίο απαρτίζεται από τους Προέδρους περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα ή άλλους αξιωματούχους των οργανώσεων αυτών που οι ίδιες οι οργανώσεις υποδεικνύουν. Σκοπός του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι η πληρέστερη ενημέρωση στα γενικά προβλήματα με σκοπό την επίλυσή τους μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής των οργανώσεων και του ΣΕΒ. Στο Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων μετέχει και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ή άλλος αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ ή ο Γενικός Διευθυντής, κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου.

H Yπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του ΣEB και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, αποτελείται από το µόνιµο έµµισθο προσωπικό του ΣΕΒ, δηλαδή τους Διευθυντές, Συντονιστές, τα Στελέχη, Γραµµατείς και Προσωπικό Υποστήριξης.

H Yπηρεσία είναι διαρθρωμένη επιτελικά στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

Τομέας Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Εργασία και Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κοινωνικός Διάλογος
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Όροι Εργασίας
 • Αδήλωτη Εργασία
 • Κοινωνική Ασφάλιση
 • Εκπαίδευση – Δια βίου Μάθηση – Δεξιότητες
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Ισότητα
 • Κοινωνική Πολιτική – Εργασία χωρίς αποκλεισμούς

Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον (οριζόντια & κλαδικά)
 • Εταιρικό δίκαιο (από τη σύσταση έως και τη λύση ή πτώχευση τις επιχείρησης)
 • Δημόσιες Προμήθειες
 • Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Επιχειρηματικά Πάρκα
 • Χωροταξική πολιτική
 • Ανταγωνισμός και απελευθέρωση αγορών & επαγγελμάτων
 • Έλεγχος και εποπτεία αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καταναλωτής
 • Εσωτερική αγορά και ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, προσώπων και υπηρεσιών
 • Διαφάνεια & διαφθορά
 • Δημόσια διοίκηση, αποκεντρωμένη, περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Νομοθετική λειτουργία, θεσμοί διακυβέρνησης και καλή νομοθέτηση (διαβούλευση, εκθέσεις επιπτώσεων, λειτουργία θεσμών)
 • ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ε. Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης)
 • Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Πολιτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας και της μεταποίησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Πολιτικές σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας όπως ψηφιακή οικονομία, εφοδιαστική αλυσίδα, φάρμακα, τρόφιμα, κτλ. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Πολιτικές σε κρίσιμες επιχειρηματικές κατηγορίες όπως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρίες, εξαγωγικές επιχειρήσεις, κτλ. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Πολιτικές για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύων όπως ενέργεια και κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, μεταφορές, ΤΠΕ, περιβάλλον, κτλ. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Οριζόντιες πολιτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Επενδυτική πολιτική και κίνητρα ενθάρρυνσης επενδύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία (δημόσια, ιδιωτικά, συγχρηματοδοτούμενα, κοινοτικά, κρατικές ενισχύσεις, κτλ) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Πολιτικές εξωστρέφειας, διασυνοριακού εμπορίου και εξαγωγικών διαδικασιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Δράσεις επιχειρηματικής εξωστρέφειας, πληροφόρησης και δικτύωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Δημιουργία δικτύων και συνεργιών (μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κτλ) για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Μηχανισμοί / δομές / εργαλεία για την υλοποίηση των ανωτέρω σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη για τα ανωτέρω θέματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τομέας Καινοτομίας

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Πολιτικές ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συμμετοχή σε όργανα και πρωτοβουλίες της Πολιτείας.
 • Πολιτικές για τη διαμόρφωση ενός επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, που θα προάγει την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα της γνώσης.
 • Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας. Υποστήριξη της ανάπτυξης διαφοροποιημένων προϊόντων που βασίζονται στην τεχνολογία.
 • Διασύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, Startups) με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
 • Πολιτικές και δράσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας. Διευκόλυνση διασυνδέσεων και ενίσχυση συνεργασιών για γρηγορότερη επέκταση στις διεθνείς αγορές.
 • Δράσεις, μέσω της πρωτοβουλίας «Innovative Greeks», για την αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης πηγής ανάπτυξης και πλούτου για τη χώρα που είναι η ελληνική διασπορά.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών καινοτομίας και εστιασμένων οικοσυστημάτων.
 • Επιτάχυνση και διευκόλυνση επενδύσεων έντασης τεχνολογίας μέσω διαμεσολάβησης και προώθησης στοχευμένων μέτρων και κινήτρων.
 • Προσέλκυση από την παγκόσμια αγορά εργασίας εξειδικευμένων στελεχών για να εργαστούν σε Ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Ενημέρωση για τα επιτεύγματα του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Μεγέθυνση του SEV scale up community και υποστήριξη των μελών του με εξατομικευμένες υπηρεσίες

Τομέας Μελών, Εσόδων και Περιφερειακής Δικτύωσης

O Τομέας διασφαλίζει την άμεση, αμφίδρομη, και διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του ΣΕΒ σε ολόκληρη τη χώρα. Διαμορφώνει και υλοποιεί το Σχέδιο για την Προσέλκυση Νέων Μελών από Αττική και Περιφέρεια. Διαμορφώνει και υλοποιεί τις πολιτικές εσόδων, μέσα από τη συγκέντρωση των τακτικών συνδρομών και την εξασφάλιση χορηγιών για τις εκδηλώσεις και δράσεις του Οργανισμού. Παράλληλα, ο Τομέας επιμελείται τη διοργάνωση της πρωινής συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και των Γενικών Συμβουλίων των Μελών του ΣΕΒ.

Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων & Ενημέρωσης

Ο Τομέας έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του ΣΕΒ ως προς τα ΜΜΕ και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες του Γραφείου Τύπου.

Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων

Ο Τομέας έχει τη συνολική ευθύνη για την εταιρική εικόνα και ταυτότητα του ΣΕΒ (υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας και περιεχομένου και καθορισμός λειτουργικότητας σε ό,τι αφορά στα κανάλια επικοινωνίας και τα υλικά προβολής και προώθησης του ΣΕΒ). Έχει επίσης τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των εκδηλώσεων του ΣΕΒ (Γενική Συνέλευση, Συνέδρια, Ημερίδες) καθώς και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Κωδικοποιημένο Καταστικό ΣΕΒ

Κωδικοποιημένο Καταστικό ΣΕΒ, όπως εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών της 15ης Ιουνίου 2020

16 Ιουν 2020

Ποιοί είμαστε

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ