Οργανωτική Δομή

Τα όργανα διοίκησης του ΣΕΒ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, και η Εκτελεστική Επιτροπή. Η υπηρεσία του ΣΕΒ εστιάζει στα ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού.

Στον ΣΕΒ λειτουργούν τρία συλλογικά όργανα, επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διεξαγωγή των εργασιών του:

Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα Μέλη, εταιρείες και σύνδεσμοι. Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα µίας ψήφου. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία, το οποίο διοικεί τον ΣΕΒ και χαράσσει τη στρατηγική του. Η Γενική Συνέλευση ορίζει επίσης, εκ των αιρετών μελών, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τέσσερις (4) Αντιπροέδρους – Αναπληρωτές του τελευταίου, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία, καθώς και τα απλά μέλη (Συμβούλους).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον ΣΕΒ και αποτελείται από είκοσι τρία (23) έως είκοσι πέντε (25) μέλη, εκ των οποίων τα δεκαοκτώ (18) έως είκοσι (20) είναι αιρετά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και προέρχονται από το Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2020 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Θεόδωρο Φέσσα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη του, ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Πρόεδρός της. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό ρόλο σε όλα τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή και επιπρόσθετα καθήκοντα. Σήμερα τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κατέχει ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Παράλληλα, στον ΣΕΒ είναι ενεργά και δύο ακόμα όργανα μόνιμου συμβουλευτικού χαρακτήρα:

Το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΣΕΒ και γνωματεύει στα θέματα, που τίθενται υπόψη του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από 90 µέλη, τα οποία εκλέγονται επίσης για διετή θητεία από τη Συνέλευση των Μελών.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων, το οποίο απαρτίζεται από τους Προέδρους περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα ή άλλους αξιωματούχους των οργανώσεων αυτών που οι ίδιες οι οργανώσεις υποδεικνύουν. Σκοπός του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι η πληρέστερη ενημέρωση στα γενικά προβλήματα με σκοπό την επίλυσή τους μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής των οργανώσεων και του ΣΕΒ. Στο Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων μετέχει και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ή άλλος αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ ή ο Γενικός Διευθυντής, κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου.

H Yπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του ΣEB αποτελείται από το µόνιµο έµµισθο προσωπικό του ΣΕΒ, δηλαδή τους Διευθυντές, Συντονιστές, τα Στελέχη, Γραµµατείς και Προσωπικό Υποστήριξης.

H Yπηρεσία είναι διαρθρωμένη επιτελικά στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε θέματα εκπαίδευσης
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε θέματα αγοράς εργασίας
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
 • Παρακολούθηση αγοράς εργασίας
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε κοινωνικό διάλογο

Τομέας Εργασιακών Σχέσεων

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε ατομικές εργασιακές σχέσεις
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε συλλογικές εργασιακές σχέσεις
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε κοινωνικό διάλογο
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε ψηφιακή οργάνωση αγοράς εργασίας
 • Παρακολούθηση αγοράς εργασίας
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε κοινωνική ασφάλιση
 • Πολιτικές / υπηρεσίες / αναλύσεις σε κοινωνική πολιτική

Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Δράσεις του παρατηρητηρίου ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Εργαστήρια και δράσεις για την ενδυνάμωση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
 • Διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για τη βιομηχανική πολιτική, τις εθνικές υποδομές και την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Κλαδικές πολιτικές (πχ φάρμακα, τρόφιμα, κτλ)
 • Διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων επενδύσεων.
 • Επενδυτικά κίνητρα, χρηματοδότηση επενδύσεων, άρση αντικινήτρων και εμποδίων.
 • Διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για την ανάπτυξη των ΜμΕ. Παροχή υπηρεσιών προς ΜμΕ
 • Χαρτογράφηση R&D και συνέργειες για μεταφορά τεχνολογίας
 • Υλοποίηση δράσεων εφαρμοσμένης διδακτορικής έρευνας, διαλέξεων και εξειδικευμένων Ακαδημιών
 • Ανάπτυξη του SEV scaleup community και υποστήριξη της ανάπτυξής τους (help desk, ανάπτυξη δεξιοτήτων, networking, κλπ)
 • Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
 • Δράσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών με startups (Innovation Ready, Business Days, κλπ).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών οικοσυστημάτων (healthcare/Life sciences, Cleantech/Climatetech).
 • Ανάπτυξη, κινητοποίηση και αξιοποίηση κοινότητας Innovative Greeks
 • Λειτουργία πλατφόρμας IG@work & παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις μέλη και startups για την κάλυψη ανοικτών θέσεων εργασίας
 • Προβολή ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας & ενημέρωση των Innovative Greeks για τις επιτυχίες του (newsletter & podcasts).

Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

Οι δραστηριότητες του Τομέα καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

 • Ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον (οριζόντια & κλαδικά)
 • Εταιρικό δίκαιο (από τη σύσταση έως και τη λύση ή πτώχευση τις επιχείρησης)
 • Δημόσιες Προμήθειες
 • Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Επιχειρηματικά Πάρκα
 • Χωροταξική πολιτική
 • Ανταγωνισμός και απελευθέρωση αγορών & επαγγελμάτων
 • Έλεγχος και εποπτεία αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καταναλωτής
 • Εσωτερική αγορά και ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, προσώπων και υπηρεσιών
 • Διαφάνεια & διαφθορά
 • Δημόσια διοίκηση, αποκεντρωμένη, περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Νομοθετική λειτουργία, θεσμοί διακυβέρνησης και καλή νομοθέτηση (διαβούλευση, εκθέσεις επιπτώσεων, λειτουργία θεσμών)
 • ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ε. Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης)
 • Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Τομέας Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Διαμόρφωση και προώθηση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας.
 • Δράσεις της πρωτοβουλίας Export Ready.
 • Ενδυνάμωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Στρατηγική πληροφόρηση για ξένες αγορές και διεθνή ανταγωνισμό.
 • Επιχειρηματική Δικτύωση.
 • Καταγραφή και επίλυση αναγκών, προτεραιοτήτων και προβλημάτων της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Εκπαίδευση στελεχών για τη βελτίωση των εξαγωγικών και άλλων ικανοτήτων.
 • Help Desk εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιφέρεια.
 • Διασύνδεση όλων των πολιτικών ΣΕΒ (πχ. ρυθμιστικά, εργασιακά, επενδύσεις, φορολογικά, ανταγωνισμός, κλπ.) με τους περιφερειακούς συνδέσμους και τα μέλη μας στην περιφέρεια.
 • Διοργάνωση εργαστηρίων ενδυνάμωσης επιχειρήσεων (ψηφιακός μετασχηματισμός, ενέργεια, ESG, κλπ).
 • Συναντήσεις με επιχειρήσεις μέλη στην Περιφέρεια.
 • Εκπροσώπηση/Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Συνδέσμων.

Τομέας Μελών, Εσόδων και Περιφερειακής Δικτύωσης

O Τομέας διασφαλίζει την άμεση, αμφίδρομη, και διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του ΣΕΒ σε ολόκληρη τη χώρα. Διαμορφώνει και υλοποιεί το Σχέδιο για την Προσέλκυση Νέων Μελών από Αττική και Περιφέρεια. Διαμορφώνει και υλοποιεί τις πολιτικές εσόδων, μέσα από τη συγκέντρωση των τακτικών συνδρομών και την εξασφάλιση χορηγιών για τις εκδηλώσεις και δράσεις του Οργανισμού. Παράλληλα, ο Τομέας επιμελείται τη διοργάνωση της πρωινής συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και των Γενικών Συμβουλίων των Μελών του ΣΕΒ.

Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων

Ο Τομέας έχει τη συνολική ευθύνη για την εταιρική εικόνα και ταυτότητα του ΣΕΒ (υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας και περιεχομένου και καθορισμός λειτουργικότητας σε ό,τι αφορά στα κανάλια επικοινωνίας και τα υλικά προβολής και προώθησης του ΣΕΒ). Έχει επίσης τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των εκδηλώσεων του ΣΕΒ (Γενική Συνέλευση, Συνέδρια, Ημερίδες) καθώς και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τομέας ΜΜΕ & Ενημέρωσης

Ο Τομέας έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του ΣΕΒ ως προς τα ΜΜΕ και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες του Γραφείου Τύπου.

Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Βρυξελλών

Το γραφείο παρέχει έγκαιρη ενημέρωση στα μέλη του ΣΕΒ για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και αφορούν στην Ελλάδα και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι απόψεις και τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων.

Κωδικοποιημένο Καταστικό ΣΕΒ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό ΣΕΒ, όπως εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών της 15ης Ιουνίου 2022

16 Ιουν 2022

Ποιοί είμαστε

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ