Ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία έρχονται σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Αν και με καθυστέρηση, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανταποκρίνεται στις προτάσεις του ΣΕΒ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από την έναρξη λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας MyData της ΑΑΔΕ, τον καθορισμό της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, και τις υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (τιμολογίων).

1. Πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ

Από τον Απρίλιο του 2020 οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικά βιβλία και να είναι συνδεδεμένες με την πλατφόρμας MyData. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια την αυτοματοποιημένη μεταβίβαση των δεδομένων τους στην ΑΑΔΕ, και στην ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων.  Απώτερος στόχος είναι η υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και συναλλαγών συμβάλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διαφάνεια στην αγορά, μειώνει τα κόστη λειτουργίας και αυτοματοποιεί τις ελεγκτικές διαδικασίες. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις, επιταχύνεται η επιστροφή φόρων και ΦΠΑ, αλλά και απλοποιούνται οι φορολογικές δηλώσεις, κάτι που θα μειώσει και τα διοικητικά βάρη.

Ο ΣΕΒ έχει ήδη διοργανώσει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων των μελών του με την ΑΑΔΕ προκειμένου να επιταχυνθεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες διατάξεις.

2. Μορφότυπος έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Ο μορφότυπος είναι πρωταρχική προϋπόθεση για την τυποποίηση και τη μείωση του κόστους της ηλεκτρονικής ανταλλαγής τιμολογίων. Καθορίζεται με το Φ.Ε.Κ. Β΄ 457/14.02.2020, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931:2017 (άρθρο 149 του Ν. 4601/2019) και αφορά όλες τις συναλλαγές, εκτός αυτών που διενεργούνται στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Ορίζει τα απαραίτητα πεδία που πρέπει να αναφέρονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όπως:
– ο μοναδικός αριθμός ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον εκδότη,
– η περιγραφή και η διεύθυνση του πωλητή,
– η περιγραφή και η διεύθυνση του αγοραστή,
– η περιγραφή του φορολογικού αντιπροσώπου (όταν ορίζεται),
– η διεύθυνση παραλαβής των προϊόντων,
– πληροφορίες για παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων,
– πληροφορίες για το ΦΠΑ,
– λοιποί φόροι, δικαιώματα, τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, κ.λπ.

Ο καθορισμός του μορφοτύπου αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΣΕΒ, καθώς η ύπαρξη πολλαπλών προτύπων θα είχε σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις

3. Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου

Το πλαίσιο λειτουργίας και οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ορίστηκαν με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 551/20.02.2020). Η λειτουργία της αγοράς των παρόχων με κανόνες αποτελούσε ένα ακόμα αίτημα του ΣΕΒ και αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο ΤΠΕ.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι πάροχοι πρέπει να έχουν άδεια καταλληλόλητας για το λογισμικό που διαθέτουν. Η άδεια παρέχεται από την ΑΑΔΕ, κατόπιν πιστοποίησης βάσει των εξής ειδικότερων προϋποθέσεων:
-Ο πάροχος πρέπει να έχει έδρα ή να δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα,
-να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης,
-να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας για την τήρηση ψηφιακών δεδομένων,
-να είναι οικονομικά φερέγγυος,
-να τηρεί εντός της ΕΕ τα δεδομένα, που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.
Για την αδειοδότηση, ο πάροχος καταθέτει σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα (καταστατικό, πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, συνοπτική αναφορά των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, κλπ).

Επίσης, ο πάροχος υποχρεούται να προσκομίζει στοιχεία για τη διαδικασία έκδοσης των στοιχείων πώλησης, να παρέχει πλήρη περιγραφή του τρόπου υλοποίησης και των διεπαφών του λογισμικού, και να αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλα τα παραστατικά που εκδίδει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, κ.λπ. Η άδεια καταλληλότας έχει διάρκεια 5 ετών

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία” – 27 Φεβρουαρίου 2020

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ