Φορολογική Μεταρρύθμιση: Ένα βήμα πιο κοντά στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου

11 Δεκεμβρίου 2019
Η φορολογική μεταρρύθμιση όπως αποτυπώνεται μέσα από τις διατάξεις του ψηφισθέντος φορολογικού νομοσχεδίου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και ενθαρρυντικού στην προσέλκυση επενδύσεων.
Με το νέο νόμο θεραπεύονται καίριες παθογένειες της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, αίρονται ορισμένες αντιαναπτυξιακές στρεβλώσεις που εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια και υιοθετούνται σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, θεσμοθετούνται διατάξεις με έμφαση στην απομείωση των φορολογικών βαρών όλων των φορολογούμενων είτε αυτοί αφορούν φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου

– Μείωση στο 24%, από το 28% που είναι σήμερα, του εταιρικού φορολογικού συντελεστή για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής.
– Μείωση στο 5%, από το 10% που είναι σήμερα, του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά.
Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95% αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018.
Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος των φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, για τα εισοδήματα από 20.000 και άνω, με την καθιέρωση εισαγωγικού συντελεστή στο 9% και τον προσδιορισμό του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 44%.
Υποχρεωτική συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων στο ύψος του 30% του πραγματικού εισοδήματος με προσαύξηση φόρου με συντελεστή 22% για την θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών.
Αύξηση του ορίου του συνυπολογιζόμενου στο φορολογητέο εισόδημα ποσού που λαμβάνει ένας εργαζόμενος από παροχή σε είδος για την περίπτωση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000. Επιπλέον, φορολόγηση της παροχής σε είδος με τη μορφή παραχώρησης οχήματος στη βάση προοδευτικής κλίμακας.
Φορολογικά κίνητρα για την μίσθωση ή απόσβεση εταιρικού επιβατικού οχήματος ή για την αγορά δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτωσης οχημάτων, εφόσον τα οχήματα αυτά είναι χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.
Βελτίωση στην αντιμετώπιση των παροχών σε είδος προς τους εργαζομένους με αυξημένη κατά 30% έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δαπανών για κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ καθώς και της παροχής ΙΧΕ χαμηλών ρύπων. Επιπλέον αυτές οι παροχές δε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Εξορθολογισμός της φορολογικής μεταχείρισης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options). Εισάγεται η απαραίτητη προϋπόθεση της διετούς τουλάχιστον διακράτησης των δικαιωμάτων ώστε τα stock options α) να φορολογούνται μόνο κατά το χρόνο πώλησης των μετοχών β) να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και γ) να φορολογούνται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με φορολογικό συντελεστή 15%. Επιπλέον υφίστανται ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νεοφυείς μη εισηγμένες επιχειρήσεις όπου, υπό προϋποθέσεις προσδιορίζονται αντίστοιχα, το απαιτούμενο διάστημα διακράτησης στα τρία έτη και ο φορολογικός συντελεστής στο 5%.
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για το εισόδημα από τους τόκους εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα από τους τόκους εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
Απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής εφόσον, μεταξύ άλλων, α) η μεταβιβάζουσα επιχείρηση κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% στη μεταβιβαζόμενη β) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον 24 μήνες και γ) το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της Ε.Ε. Η διάταξη εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.07.2020.
Εκλογίκευση των διατάξεων σχετικά με την «αλληλέγγυα ευθύνη» έναντι φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών με την εισαγωγή της αρχής της υπαιτιότητας.
– Προβλέψεις ευνοϊκής φορολόγησης για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.
Ρητή αναφορά ως εκπιπτόμενων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των δαπανών που πραγματοποιούνται για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους.
Περιορισμός του χρόνου παραγραφής από 20 σε 10 έτη, των υποθέσεων φοροδιαφυγής για τα έτη 2012 έως 2017.
– Ορισμός της ΕΛΤΕ ως εποπτεύουσας αρχής των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων
Θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Ειδικότερα, για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ (MyData) των δεδομένων που αφορούν στα λογιστικά βιβλία και τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς της εκάστοτε οντότητας. Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ για τον προσδιορισμό των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στο χρόνο διαβίβασης, έκτασης εφαρμογής, κ.λπ.
Προσδιορισμός μορφής πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου και προσδιορισμός θεμάτων χρήσης του.
Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ έως τις 31.12.2022 στις οικοδομές με οικοδομική άδεια από 1.1.2006
Αναστολή, για τρία χρόνια, της επιβολής φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.
– Χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, με συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ και ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών.
– Παροχή δυνατότητας μεταβίβασης ακινήτων με εξόφληση οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ.
Επιστροφή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο κρασί.
Κατάργηση της εισφοράς Ν. 128/75 στις πιστώσεις factoring & Leasing.
– Παροχή δυνατότητας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων μικρού ύψους (έως 300 ευρώ/οφειλέτη) χωρίς να απαιτείται η ανάληψη όλων των κατά το νόμο ενεργειών για την είσπραξη της απαίτησης.
Αύξηση του μέγιστου αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48.

Η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και σύγχρονου φορολογικού πλαισίου ξεπερνά τον ορίζοντα ενός μόνο νόμου. Ως εκ τούτου καθίστανται επιτακτική ανάγκη για την απρόσκοπτη συνέχιση ακόμα μεγαλύτερων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, όπως ενδεικτικά, η περαιτέρω φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση του προϊόντος της εργασίας, η επέκταση του χρόνου συμψηφισμού των σωρευμένων φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη, η οριζόντια εφαρμογή του συστήματος των υπερ-αποσβέσεων και η απομάκρυνση των φορολογικών αντικινήτρων στην ψηφιακή οικονομία και σε κρίσιμες εισροές, όπως η ενέργεια για βιομηχανική παραγωγή και οι μεταφορές φυσικών προσώπων.

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Φορολογική Μεταρρύθμιση: Ένα βήμα πιο κοντά στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου” – 11 Δεκεμβρίου 2019

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ