H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος, Permanent Delegate of SEV, Hellenic Federation of Enterprises to BusinessEurope and the EU

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις – 28 Απριλίου 2021

H Οδηγία 2014/95/ΕΕ ήταν ένα πρώτο βήμα για τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις.

Αντικατοπτρίζοντας την ολοένα ισχυρότερη αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαδραματίσουν πιο αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων, οι κανόνες που υιοθετήθηκαν το 2014 υποχρέωναν τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος και υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, για την προστασία του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, των εργαζομένων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις 21 Απριλίου 2021 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για επικαιροποίηση της εν λόγω Οδηγίας και, με δεδομένο τον δεσπόζοντα ρόλο της βιωσιμότητας ως γνώμονα για την θέσπιση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, η πρόταση Οδηγίας πλέον δεν αναφέρεται στην δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Οι κύριες αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής:

 • Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εισηγμένες εταιρίες με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 2 εκατομμύρια). Ωστόσο, για τις εισηγμένες ΜΜΕ που θα κληθούν να εφαρμόσουν για πρώτη φορά την Οδηγία, προτείνεται περίοδος χάριτος τριών ετών. Βάσει υπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν πλέον σχεδόν 50.000 επιχειρήσεις, μια σημαντική αύξηση από τις 11.000 εταιρείες που υπόκεινται στις υπάρχουσες απαιτήσεις.
 • Θεσπίζεται υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση βιωσιμότητας από ορκωτό ελεγκτή.  Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπάρξει  βαθμός διασφάλισης για την εγκυρότητα των εκθέσεων βιωσιμότητας παρόμοιος με αυτόν που ισχύει για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναγνωρίζει ότι απαιτείται η υιοθέτηση σταδιακής προσέγγισης. Ως εκ τούτου, προτείνει οι ορκωτοί λογιστές σε πρώτη φάση να παρέχουν «περιορισμένη διασφάλιση» ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αντί για «επαρκή διασφάλιση».
 • Δημιουργούνται ενιαία πρότυπα για την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών τα οποία θα εκπονηθούν από το European Financial Advisory Reporting (EFRAG), έναν Οργανισμό που  βασίζεται σε μοντέλο εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και του οποίου ο ρόλος είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς στο δίκαιο της ΕΕ. Σημειώνεται ότι στην EFRAG εκπροσωπούνται και οι εργοδοτικοί φορείς μέσω της BusinessEurope (μέλος της οποίας είναι ο ΣΕΒ).

Τον λόγο τώρα έχουν οι συν-νομοθέτες σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Με δεδομένο ότι η EFRAG στοχεύει να έχει τα πρώτα προσχέδια προτύπων έτοιμα μέχρι τα μέσα του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν σε θέση να τα υιοθετήσει μέχρι το τέλος του 2022, υπό την προϋπόθεση ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνήσουν σε ένα τελικό κείμενο το πρώτο εξάμηνο του 2022. Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε ότι οι εταιρείες θα εφάρμοζαν τα πρότυπα για πρώτη φορά στις εκθέσεις το 2024, καλύπτοντας το οικονομικό έτος 2023.

H νομοθετική πρόταση είναι διαθέσιμη εδώ

Η ανάλυση επιπτώσεων της πρότασης είναι διαθέσιμη εδώΗ σύνοψη της ανάλυσης επιπτώσεων είναι διαθέσιμη εδώ

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ