Έκθεση Ανά Χώρα (CbCR) για τις ενδοομιλικές συναλλαγές: Εφαρμογή και εξελίξεις

Φώτης Τσαμπαρλής 
Tax Principal, Transfer Pricing, DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Στις 22 Νοεμβρίου 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημοσίευσε την Απόφαση ΠΟΛ. 1184/2017, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία για την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reports), καθώς και των σχετικών γνωστοποιήσεων (CbCR Notifications). 

Τι είναι όμως το CbC Report και πως εφαρμόζεται στη χώρα μας ;Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έθεσε ως έναν από τους κυριότερους στόχους του σχετικά με την Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών την ενίσχυση της διαφάνειας. Δηλαδή την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε επαρκή δεδομένα προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σημεία ενδιαφέροντος που αφορούν είτε την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών ή σε άλλα σχετικά ζητήματα. Με την εισαγωγή του CbC Report, οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΠΕ) θα πρέπει να δηλώνουν σε ετήσια βάση και για κάθε χώρα στην οποία έχουν δραστηριότητα, συγκεκριμένες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται από τις οδηγίες.

Συνεπώς υποχρέωση υποβολής CbC Report έχουν οι Όμιλοι ΠΕ για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1.1.2016, με την προϋπόθεση ότι κατά το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από το Φορολογικό Έτος Υποβολής των Εκθέσεων παρουσίασαν συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής του CbC Report ορίζεται 12 μήνες από την τελευταία μέρα του φορολογικού έτους που αφορά η υποβολή του. Το CbC report υποβάλλεται από την Αναφέρουσα Οντότητα (συνήθως η Μητρική  Εταιρία του Ομίλου), όταν αυτή έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

H υποβολή CbCR Notification, αφορά οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα ενός Ομίλου με υποχρέωση υποβολής CbC Report, η οποία έχει την φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα και δεν υποβάλλει η ίδια CbCR. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής του CbC Report και του CbCR Notification παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) ενώ είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις για την υποβολή του CbCR στην Ελλάδα προβλέπονται στο άρθρο 9ΑΑ του Ν. 4170/2013 (όπως προστέθηκε βάσει του ν. 4484/2017). Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 2 και 8 του ν. 4490/2017 έχει κυρωθεί, η Δήλωση της Α.Α.Δ.Ε., που υπογράφηκε πέρυσι στο Παρίσι, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή CbCR του (ΟΟΣΑ).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν, την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα και λήγουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του CbCR είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017. Δηλαδή εντός ολίγων ημερών.

Οι Ελληνικές Συνιστώσες Οντότητες, υποχρεούνται να ενημερώσουν τις ελληνικές φορολογικές αρχές μέσω του CbCR Notification σχετικά με την ταυτότητα και την φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας, το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους της υποβολής του CBC Report. Εξαίρεση αποτελεί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πρώτο έτος εφαρμογής, όπου η 31η Δεκεμβρίου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση που αφορά στις χρήσεις 2016 και 2017. Σε περίπτωση μη υποβολής του CbC Report, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο ύψους €20.000, ενώ σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής CBC Report επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €10.000.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ