ESG: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050 συνδέεται με πρόβλεψη για κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον €1 τρισ. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ήδη ως σημαντική η συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, μέσα από την απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του εταιρικού δικαίου είναι κρίσιμος πυλώνας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δυνατότητας των επιχειρήσεων να μπορούν να αξιοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες και να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν το πελατολόγιό τους.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη στρατηγική και τις επιδόσεις τους στους τρεις πυλώνες «Περιβάλλον», «Κοινωνία» και «Διακυβέρνηση» (ESG) αποτελεί εδώ και καιρό βέλτιστη πρακτική για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι πλέον απαίτηση καινούργιας νομοθεσίας όπως η Corporate Sustainable Reporting Directive, αφετέρου ένα ουσιαστικό μέσο αξιολόγησης για εφοδιαστικές αλυσίδες και από χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Η επένδυση στην ενσωμάτωση στόχων και πρακτικών ESG, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις ενισχύει τη φήμη και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης, πελατών, εργατικού δυναμικού, κοινωνίας, και των ενδιαφερόμενων μερών ευρύτερα.

ESG: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050 συνδέεται με πρόβλεψη για κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον €1 τρισ. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ήδη ως σημαντική η συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, μέσα από την απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του εταιρικού δικαίου είναι κρίσιμος πυλώνας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δυνατότητας των επιχειρήσεων να μπορούν να αξιοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες και να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν το πελατολόγιό τους.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη στρατηγική και τις επιδόσεις τους στους τρεις πυλώνες «Περιβάλλον», «Κοινωνία» και «Διακυβέρνηση» (ESG) αποτελεί εδώ και καιρό βέλτιστη πρακτική για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι πλέον απαίτηση καινούργιας νομοθεσίας όπως η Corporate Sustainable Reporting Directive, αφετέρου ένα ουσιαστικό μέσο αξιολόγησης για εφοδιαστικές αλυσίδες και από χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Η επένδυση στην ενσωμάτωση στόχων και πρακτικών ESG, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις ενισχύει τη φήμη και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης, πελατών, εργατικού δυναμικού, κοινωνίας, και των ενδιαφερόμενων μερών ευρύτερα.

 1. Ενημέρωση για τα κριτήρια ESG που εισάγονται σαν προαπαιτούμενα για επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και για εφοδιαστικές αλυσίδες από τις αγορές.
 2. Ανάπτυξη δράσεων και παροχή εργαλείων για την ενσωμάτωση του ESG στην εταιρική διακυβέρνηση, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών και στις εταιρικές αναφορές ESG.
 3. Συμμετοχή στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και διεθνών προτύπων στα σχετικά θέματα.
 1. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση, και την ταξινομία.
 2. Ο νόμος 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση σε συνδυασμό με τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το νόμο που διέπει τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) αποτελούν ένα σύνθετο σύνολο κανόνων για τις εισηγμένες Α.Ε.. Έχοντας τονίσει την ανάγκη για ένα απλό και σαφές πλαίσιο, σε συνδυασμό με αυστηρή επιτήρηση, ως προϋπόθεση για ένα καλύτερο και ανταγωνιστικό εταιρικό και επενδυτικό περιβάλλον, ο ΣΕΒ παραμένει στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες στις προσπάθειες συμμόρφωσής τους:
  • Εκπονήσαμε έρευνα με αντικείμενο την ετοιμότητα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το νέο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΕΝΕΙΣΕΤ, το ΕΣΕΔ και την KPMG (εδώ).
  • Διοργανώσαμε σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων με τίτλο «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: κλειδί για την εταιρική διακυβέρνηση» (εδώ).
   Πραγματοποιήσαμε ψηφιακό εργαστήριο με θέμα «Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προσφέρει η υποχρέωση συμμόρφωσης των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών με το νέο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης».
  • Συνεχίζουμε με καινούργιες και καινοτόμες δράσεις όπως η ανάπτυξη εφαρμογής «Check list ελάχιστων ενεργειών για την συμμόρφωση με το πλαίσιο ΕΔ» και η δράση για την ανάδειξη της σημασίας της σωστής εκπαίδευσης των μελών ΔΣ και στελεχών για την ουσιαστική συμμόρφωση με τις αρχές της Ε.Δ
 3. Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για την υποβολή καταγγελιών δημιουργεί ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων διαφθοράς στους ιδιωτικούς φορείς, τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές αρχές. Ο ΣΕΒ θα παρακολουθήσει τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους της ρυθμιστικής αρχής και να δημιουργήσει λειτουργικές υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της εταιρικής απάτης.
 4. Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης: Μία πρωτοβουλία από κοινού με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς. Οι κύριες προτεραιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη σύνταξη και προώθηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του, καθώς και τη συνεχή προσαρμογή του στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της διεθνούς και εγχώριας αγοράς.
 1. Επιτροπή ESG: Είναι αρμόδια για τον καθορισμό και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών που σχετίζονται με τα θέματα ESG. Στόχος της είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης των αρχών και των πρακτικών ESG από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.
  • Ομάδα Εργασίας ESG: Υλοποιεί τις αποφάσεις της Επιτροπής ESG, και υλοποιεί τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της
 2. Ομάδα Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης: Εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς με ηγετικό ρόλο εργάζονται για τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και τη διευκόλυνση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών με στόχο την προώθηση βασικών αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ιδέες και λύσεις για αποτελεσματική συμμόρφωση με τους νέους κανόνες.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Επιτροπή ESG & Ομάδα Εργασίας

@ kkonstantinou@sevbcsd.org.gr

Αθηνά Βουνάτσου

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών -
Ομάδα Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης

@ avounatsou@sev.org.gr

Αυγή Οικονομίδου

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών -
Ομάδα Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης

@ aoikonomidou@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Δράση σήμερα, προοπτική για το αύριο #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ