Δίκαιος Ανταγωνισμός & Προστασία Καταναλωτή

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού διευκολύνει την ανάπτυξη, ενθαρρύνει την καινοτομία, προωθεί την παραγωγικότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και το κράτος. Ο ΣΕΒ τονίζει τη σημασία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, προωθώντας τη συμμόρφωση και την αυτορρύθμιση, υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία των αρχών ανταγωνισμού και των τομεακών ρυθμιστικών αρχών και απαιτώντας λιγότερη κρατική παρέμβαση στη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση παίζει η εποπτεία της αγοράς, οι υποδομές ποιότητας και το σύστημα διαπίστευσης, προκειμένου να προστατευθούν οι νόμιμες εταιρείες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, κλπ.).

Δίκαιος Ανταγωνισμός & Προστασία Καταναλωτή

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού διευκολύνει την ανάπτυξη, ενθαρρύνει την καινοτομία, προωθεί την παραγωγικότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και το κράτος. Ο ΣΕΒ τονίζει τη σημασία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, προωθώντας τη συμμόρφωση και την αυτορρύθμιση, υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία των αρχών ανταγωνισμού και των τομεακών ρυθμιστικών αρχών και απαιτώντας λιγότερη κρατική παρέμβαση στη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση παίζει η εποπτεία της αγοράς, οι υποδομές ποιότητας και το σύστημα διαπίστευσης, προκειμένου να προστατευθούν οι νόμιμες εταιρείες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, κλπ.).

 1. Απελευθέρωση αγοράς και επαγγελμάτων: Μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ευθυγράμμιση του εθνικού πλαισίου ανταγωνισμού με τις επικρατούσες βιομηχανικές πολιτικές. Κορυφαίες προτεραιότητες αποτελούν η άρση των εμποδίων στην έναρξη και λειτουργία, η υιοθέτηση συστημάτων αυτορρύθμισης, η εφαρμογή καλύτερων και πιο ορθολογικών κανόνων της αγοράς, καθώς και η απελευθέρωση των επαγγελμάτων.
 2. Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου και καινοτομίας έχουν αναδείξει την ανάγκη για ένα πελατοκεντρικό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και της πολιτείας, για καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και τιμές. Ο ΣΕΒ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει την εκπροσώπηση των θέσεων των επιχειρήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν τον καταναλωτή.
 3. Ενδυνάμωση του ανταγωνισμού σε τομείς της αγοράς: Ακολουθώντας την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ, είναι καιρός οι εθνικές πρωτοβουλίες να διασφαλίσουν την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο ΣΕΒ έχει καταγράψει το σύνολο του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και παρακολουθεί την υιοθέτηση των αρχών της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σε όλο το φάσμα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
 4. Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Οι ΜμΕ και οι μικρότερες επιχειρηματικές οντότητες πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί κανόνες σχεδιάζονται με μία προοπτική ανταγωνισμού.
 5. Αποτελεσματική εποπτεία αγοράς και σύγχρονες υποδομές ποιότητας και διαπίστευσης: Υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, προκειμένου να προστατευθούν οι νόμιμες εταιρείες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, κλπ.). Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις εποπτεύουσες αρχές, καθώς υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 και Νόμος πλαίσιο 4512/2018). Ο ΣΕΒ εργάζεται, επίσης, για την αναβάθμιση των υποδομών ποιότητας και του συστήματος διαπίστευσης της χώρας. Η εύρυθμη λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των αρμόδιων δημόσιων οργανισμών, ΕΣΥΠ και ΕΣΥΔ, μαζί με τη διάδοση της αξίας της πιστοποίησης, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την εθνική οικονομία.
 1. Εφαρμογή της Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης: Η εφαρμογή της Οδηγίας εγείρει ζητήματα για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων, το βάρος απόδειξης και τη συνεργασία με τα δικαστήρια, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των φορέων της αγοράς σχετικά με τις θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού. Ο ΣΕΒ συνεχίζει να προωθεί τη συμμόρφωση μεταξύ των επιχειρήσεων και να στηρίζει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τα δικαστήρια για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη.
 2. Νομικό πλαίσιο ανεξάρτητων αρχών: Μετά τις αλλαγές στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αρχών, ο ΣΕΒ συνεχίζει να υποστηρίζει τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διαφάνειά τους, καθώς και τη στενότερη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την απελευθέρωση της αγοράς και την κοινωνική πρόνοια.
 3. Ψηφιοποίηση και Βιομηχανία 4.0: Οι προκλήσεις που απορρέουν από την ψηφιοποίηση, τα αναδυόμενα επιχειρηματικά πρότυπα και τη βιομηχανία 4.0 οδηγούν σε αλλαγές στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ εντός των επόμενων ετών. Ο ΣΕΒ δραστηριοποιείται προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ.
 4. Εποπτεία αγοράς, υποδομές ποιότητας και Διαπίστευση: Ο ΣΕΒ παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου, εποπτεύει την εφαρμογή των ελέγχων με εξωτερική ανάθεση και προωθεί συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής για την αναβάθμιση των υποδομών ποιότητας και του συστήματος διαπίστευσης της Ελλάδας.
 5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η εφαρμογή του πλαισίου GDPR και η μεταφορά της Οδηγίας για τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών θέτουν υψηλά πρότυπα στις επιχειρήσεις για συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ που απορρέουν από τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας. Με τον Γενικό Κανονισμό, οι επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά στις δράσεις που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τον νέο εθνικό νόμο, καθώς και το σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 6. Παράνομο εμπόριο: Το παράνομο εμπόριο πλήττει τη νόμιμη οικονομία και οδηγεί σε σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων. Ο ΣΕΒ συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση του φαινομένου υποστηρίζοντας συντονισμένες δράσεις και συμβάλλει με τη συνεργασία του στη διαμόρφωση ορθών νομικών διατάξεων και στρατηγικών πολιτικών. Βασική προτεραιότητα του ΣΕΒ είναι να χαρτογραφήσει και να κατανοήσει τα τρωτά σημεία της αγοράς που δημιουργούνται και αξιοποιούνται από το παράνομο εμπόριο μέσα από την παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων, αξιολόγηση της εφαρμογής τους, και την καταγραφή και ανάδειξη των καλών πρακτικών.

Επιτροπή ρυθμιστικών θεμάτων αγοράς: Η Επιτροπή συντονίζει το έργο των παρακάτω ομάδων εργασίας:

 1. Ομάδα Εργασίας για Θέματα Καταναλωτών: Για περισσότερα από 12 χρόνια, η ομάδα δραστηριοποιείται στην προώθηση προτάσεων πολιτικής, πρωτοβουλιών και δράσεων για ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους καταναλωτές. Γίνετε μέλος της Ομάδας Εργασίας για να αυξήσουμε περαιτέρω την επιρροή μας.
 2. Ομάδα Εργασίας Ανταγωνισμού: Γίνετε μέλος της Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού για να συνεισφέρετε στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και συστάσεων για ίσους όρους ανταγωνισμού όλων των τομέων της αγοράς και ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που εξυπηρετεί την καταναλωτική και κοινωνική ευημερία.
 3. Ομάδα Εργασίας για καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου: Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου νόμου 4758/2020, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της έντασης και έκτασης του φαινομένου και στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των ελεγκτικών αρχών για την καταπολέμηση του σε πληττόμενους κλάδους όπως Καπνικά, Αλκοολούχα ποτά, Καφές, Υγρά καύσιμα, κ.ά.
 4. Ομάδα Εποπτείας Αγοράς: Πρόκειται για ομάδα στελεχών επιχειρήσεων και εμπειρογνωμόνων που διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής και συστάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας της αγοράς, καθώς και την αναβάθμιση της πιστοποίησης και του υποστηρικτικού της συστήματος (τυποποίηση-μετρολογία-διαπίστευση), χρησιμοποιώντας πραγματική εμπειρία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ως σημεία αναφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή της πρακτικής της εξωτερικής ανάθεσης στον ιδιωτικό τομέα για την αύξηση των ελέγχων, λόγω των περιορισμένων πόρων του δημόσιου τομέα, καθώς και στην εποπτεία των ηλεκτρονικών πωλήσεων.
 5. Ομάδα Προστασίας προσωπικών δεδομένων: Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας είναι μια ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, τη νέα εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αθηνά Βουνάτσου

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ avounatsou@sev.org.gr

Αυγή Οικονομίδου

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ aoikonomidou@sev.org.gr

Νινέττα Μανούση

Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ nmanousi@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Δράση σήμερα, προοπτική για το αύριο #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ