Ενημέρωση για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4623/2019

28 Αυγούστου 2019
Θεματικές: Εργασιακά

Με τον Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» ρυθμίζονται εργασιακά ζητήματα, τα οποία αφορούν στο πλαίσιο εργολαβιών – υπεργολαβιών, τον βάσιμο λόγο απόλυσης και την αναστολή προθεσμιών κατά την συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 117 του νόμου:

1. Καταργείται, αφότου ίσχυσε, το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 για το πλαίσιο εργολαβιών – υπεργολαβιών.
2. Καταργείται, αφότου ίσχυσε, το άρθ. 48 του ν. 4611/2019 για το βάσιμο λόγο απόλυσης.
3. Καταργείται, αφότου ίσχυσε, το άρθ. 58 του ν. 4611/2019 για την αναστολή προθεσμιών κατά την συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών
.

Ειδικότερα:

1. Καταργείται, αφότου ίσχυσε, το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 για το πλαίσιο εργολαβιών – υπεργολαβιών

Καταργείται μία γενική νομοθετική ρύθμιση για κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη αναθέτοντος έναντι των εργαζομένων εργολάβου και υπεργολάβου. Πλέον, η εταιρεία που συμβάλλεται με εργολάβο (πάροχο υπηρεσίας), δεν απαιτείται να αποκτά τη δυνατότητα ενδελεχούς, καθημερινού ελέγχου και εποπτείας, με συστηματική φυσική παρουσία, του προσωπικού της εργολάβου εταιρείας. Οι υποχρεώσεις, παραμένουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Μειώνεται, έτσι, μια εκτεταμένη σύγχυση στην αγορά εργασίας, καθώς και η γραφειοκρατική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, και οι δυσκολίες εφαρμογής και ασφάλειας δικαίου.

Με τις νέες διαδικασίες μειώνεται το διαχειριστικό κόστος και περιορίζονται οι κίνδυνοι ανθρωπίνου λάθους, ιδίως στις εταιρείες που δεν είναι πλήρως μηχανογραφημένες. Ταυτόχρονα, μειώνεται το κόστος για τον αναθέτοντα με ποσά που δεν ήταν δυνατόν να προϋπολογιστούν. Επίσης, συγκρατείται το κόστος υπεργολαβίας που επιβάρυνε τη σχέση εργολάβου και υπεργολάβου.

Ο ΣΕΒ επικροτεί την νομοθετική αυτή παρέμβαση που στηρίζει τον διαχωρισμό και την προστασία της νόμιμης επιχείρησης, απέναντι στις επιχειρήσεις που υιοθετούν παραβατική συμπεριφορά. Οι συνεπείς επιχειρήσεις δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να αναλαμβάνουν το βάρος της ευθύνης για όσες παραβιάζουν τη νομοθεσία, ή να υποκαθιστούν το κράτος στην ελεγκτική του λειτουργία. Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην οργάνωση και στη στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας αντί να επιλέγεται η εύκολη λύση της μετακύλισης ευθυνών των επιχειρήσεων σε κάθε συνεργαζόμενη και νόμιμα λειτουργούσα εταιρεία.

2. Καταργείται, αφότου ίσχυσε, το άρθ. 48 του ν. 4611/2019 για το βάσιμο λόγο απόλυσης, το οποίο ανέτρεπε την ισορροπία της εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας τους ένεκα καταγγελίας, και παρερμήνευε το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΑνΕΚΧ), που είχε κυρωθεί με τον Ν. 4359/2016 (Α 5).

Επίσης, ρυθμίζονται με την υπ’ αριθμ.36542/1007 της 19ης Αυγούστου Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2 (α) του άρθ. 117 του ν. 4623/2019:

α) Η λύση της εργασιακής σχέσης. Συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος του άρθρου 117 παρ. 2(α) του ν. 4623/2019, θεωρείται ότι από τις 17-05-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της καταργούμενης διάταξης) η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
β) Η υποχρέωση του εργοδότη, που παύει να συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο για τον «βάσιμο λόγο» στο Έντυπο Ε6 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός νομολογιακής και νομοθετικής προστασίας καθιστά το ελληνικό δίκαιο προστασίας από καταγγελία, όπως ισχύει σήμερα, απολύτως συμβατό με τις επιταγές του ΑνΕΚΧ, ίσως μάλιστα και πληρέστερο από την άποψη της ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων.

 

3. Καταργείται, αφότου ίσχυσε, το άρθ. 58 του ν. 4611/2019 για την αναστολή προθεσμιών κατά την συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών.

Με τη νέα διάταξη, αποκαθίσταται το πρόβλημα της χρονικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας δικαίου για εργαζόμενους και επιχειρήσεις για διαφορές ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή την καταβολή ή τη συμπλήρωση της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.
Επανέρχεται το καθεστώς των διατάξεων του ν. 3198/1955, με τις αποκλειστικές προθεσμίες των 3 μηνών για την άσκηση αγωγής από άκυρη απόλυση και των 6 μηνών αντίστοιχα για την άσκηση αγωγής για την καταβολή ή την συμπλήρωση αποζημίωσης από καταγγελία τής εργασιακής σχέσης.

Γενικότερα, οι διαφορές από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας πρέπει να επιλύονται άμεσα λόγω ποικίλων ζητημάτων που συνδέονται με αυτές (οφειλή μισθών υπερημερίας, κλπ.). Για αυτό άλλωστε και τίθενται από το νόμο οι παραπάνω σύντομες αποσβεστικές προθεσμίες και εκδικάζονται κατά προτεραιότητα, ώστε να μην παρατείνεται η εκκρεμότητα από τις παραπάνω υποθέσεις, ιδίως από τις αμφισβητήσεις για το κύρος της απόλυσης.

Επί των παραπάνω θεμάτων, ο ΣΕΒ με 8 Περιφερειακούς Συνδέσμους είχαν καταθέσει Κοινό Υπόμνημα στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 8 Μαΐου 2019 (βλ. εδώ).

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Ενημέρωση για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4623/2019”- 28 Αυγούστου 2019.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ