Σύγχρονη βιομηχανία για ανθεκτικότητα, ανάπτυξη και δουλειές

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία, σε διάφορους κλάδους, είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Με έμφαση στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις σύγχρονες δεξιότητες, στις σύγχρονες υποδομές, και στην εξωστρέφεια, το μερίδιο της μεταποίησης στο Ελληνικό ΑΕΠ μπορεί να φτάσει το 15% σε βάθος δεκαετίας, δημιουργώντας στην πορεία 550.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Σύγχρονη βιομηχανία για ανθεκτικότητα, ανάπτυξη και δουλειές

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία, σε διάφορους κλάδους, είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Με έμφαση στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις σύγχρονες δεξιότητες, στις σύγχρονες υποδομές, και στην εξωστρέφεια, το μερίδιο της μεταποίησης στο Ελληνικό ΑΕΠ μπορεί να φτάσει το 15% σε βάθος δεκαετίας, δημιουργώντας στην πορεία 550.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

 1. Η μετάβαση προς μια βιώσιμη, τεχνολογικά εξελιγμένη και με εξαγωγικό προσανατολισμό βιομηχανία, στο κέντρο του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.
 2. Έξυπνο εργοστάσιο: Σύγχρονα συστήματα διοίκησης και ελέγχου της παραγωγής με αναβαθμισμένα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (5G). Εξελιγμένος και ψηφιακά ελεγχόμενος βιομηχανικός εξοπλισμός Ψηφιακά συστήματα αιχμής στη βιομηχανία (AI, Blockchain, Big data, IoT, VR, digital twins, κ.ά). Ψηφιακά συστήματα διασύνδεσης της βιομηχανίας, πχ. 3PL, συνδέσεις B2B και B2C, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Τοπική παραγωγή συστημάτων και τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού, πχ. AI, big data analytics, M2M, IoT, digital twins, κυβερνοασφάλεια, αισθητήρες, κ.ά. Νέα υλικά (συνθετικά βιο- και νανοτεχνολογίας, πολύ-λειτουργικά και έξυπνα υλικά, κ.ά). Αναβάθμιση εθνικών υποδομών τηλεπικοινωνιών (5G, εύρος και διείσδυση δικτύων υψηλής ταχύτητας). Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. Αναβάθμιση υπηρεσιών και δομών επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 3. Πράσινο εργοστάσιο, κυκλική οικονομία και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα της βιομηχανίας μέσω εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υπολειμμάτων και υλικών. Παραγωγή συστημάτων ηλεκτροκίνησης. Αξιοποίηση πράσινης ενέργειας. Εμβάθυνση της βιομηχανικής συμβίωσης. Υποδομές για τη διαχείριση αποβλήτων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα: Κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές logistics, συνδυασμένες μεταφορές, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου, για την αξιοποίηση των γεωοικονομικών πλεονεκτημάτων της χώρας στην παγκόσμια και Ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσπευση μεταρρυθμίσεων για την αναβάθμιση του τοπικού οικοσυστήματος 3PL.
 5. Τρόφιμα και ποτά: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροβιομηχανίας και προώθηση εφαρμογών αγροτεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας στον κλάδο. Ενθάρρυνση συνεργασιών και προσπαθειών μεγέθυνσης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.
 6. Φάρμακα και υπηρεσίες υγείας: Η Ελληνική φαρμοακοβιομηχανία ξεχωρίζει για τις εξαγωγικές της επιδόσεις, τις καινοτομίες έρευνας και ανάπτυξης, όπως και την υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Επενδύσεις στην Υγεία 4.0 θα συμβάλουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας.
 1. Προβλέψιμο και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα όπως και τις παραγωγικές επενδύσεις (πχ. μέσω υπεραποσβέσεων).
 2. Μεταρρύθμιση των επενδυτικών αδειοδοτήσεων με έμφαση στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων μέσα από μια κεντρική αρχή, όπως και την εφαρμογή δεσμευτικών χρονικών περιθωρίων για τη δημόσια διοίκηση.
 3. Μείωση του κόστους ενέργειας.
 4. Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών υποδομών και ειδικότερα βιομηχανικών περιοχών: Αναβάθμιση πρόσβασης οργανωμένων υποδοχέων στα εθνικά δίκτυα υποδομών με έμφαση στην επιτάχυνση της ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης. Βελτίωση διασυνδέσεων μεταξύ περιφερειακών, εθνικών και διεθνών δικτύων μεταφορών (επίγειων, θαλάσσιων, εναέριων), για την ανάδειξη της χώρας ως κόμβου της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της από-ανθρακοποίησης.
 5. Δεξιότητες για τη Βιομηχανία 4.0: Συνέργειες μεταξύ της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας για την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ολόκληρη την οικονομία.
 6. Εφοδιαστική αλυσίδα: Επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές και διατροπικότητα. Στήριξη οικοσυστημάτων 3PL.
 7. Υποδομές: Εκσυγχρονισμός και επέκταση δικτύων για τη στήριξη της εθνικής και Ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας. Επενδύσεις σε διασυνδέσεις δικτύων (πχ. μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ χώρων παραγωγής και εμπορευματικών πυλών), και στην ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας.
 8. Υγεία: Άρση επιβαρύνσεων (clawback rebate), επενδύσεις στην παραγωγή φαρμάκων, επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, και προώθηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, EMRs, τηλε-ιατρικής και ηλεκτρονικών προμηθειών.
 1. Συμβούλιο Βιομηχανίας: Το Συμβούλιο εκπονεί και προωθεί προτάσεις και πρωτοβουλίες για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εστιάζει στην παραγωγή ολοκληρωμένης πρότασης του ΣΕΒ για μια εθνική βιομηχανική στρατηγική, την επικοινωνία της προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και την υλοποίησή της.
  • Φόρουμ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
  • Επιτροπή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα μεταφορικών υποδομών, 3PL, και εμπορίου, και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ των συγκεντρώσεων B2B και B2C, των εμπορικών πυλών της χώρας, των λιμένων, κ.ά.
  • Ομάδα Φαρμακευτικών Εταιριών
 2. Επιτροπή Ενέργειας: Η Επιτροπή αναπτύσσει προτάσεις πολιτικής για καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας, την ποιότητα των ενεργειακών δικτύων, την απολιγνιτοποίηση, τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, και την πράσινη μετάβαση.
 3. Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ): Tο ΒΙΑΝ αντλεί από τη γνώση και εμπειρία των μελών του, κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας, και εισηγείται προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

Μάγκυ Αθανασιάδη

Διευθύντρια, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ mathanassiadi@sev.org.gr

Χρήστος Βασιλάκος

Associate Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας

@ cvassilakos@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Δράση σήμερα, προοπτική για το αύριο #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ