Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ο ΣΕΒ έχει αναδείξει σε κεντρική προτεραιότητα την καλύτερη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων της περιφέρειας προς την κεντρική διοίκηση, και την προώθηση λύσεων στα προβλήματα περιφερειακού χαρακτήρα. Εστιάζει στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών εργαλείων, την ποιότητα των δικτύων υποδομών με επίκεντρο τα επιχειρηματικά πάρκα, το ύψος του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις και την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικούς πόρους, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή αγορά εργασίας, τη στήριξη της εξωστρέφειας, τις διαπεριφερειακές συνέργειες, και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με όλες τις τοπικές και περιφερειακές βιομηχανικές οργανώσεις.

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ο ΣΕΒ έχει αναδείξει σε κεντρική προτεραιότητα την καλύτερη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων της περιφέρειας προς την κεντρική διοίκηση, και την προώθηση λύσεων στα προβλήματα περιφερειακού χαρακτήρα. Εστιάζει στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών εργαλείων, την ποιότητα των δικτύων υποδομών με επίκεντρο τα επιχειρηματικά πάρκα, το ύψος του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις και την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικούς πόρους, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή αγορά εργασίας, τη στήριξη της εξωστρέφειας, τις διαπεριφερειακές συνέργειες, και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με όλες τις τοπικές και περιφερειακές βιομηχανικές οργανώσεις.

 1. Στοχευμένες πρωτοβουλίες περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής επενδύσεων.
 2. Επικαιροποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για βέλτιστη αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών πόρων.
 3. Έξυπνα περιφερειακά χρηματοδοτικά εργαλεία που ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές συνεργασίες, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.
 4. Αναβάθμιση περιφερειακών υποδομών, με έμφαση στις διαπεριφερειακές συνδέσεις των δικτύων, τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, και τις περιοχές με σημαντικές οικονομικές συγκεντρώσεις.
 5. Βελτίωση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με βάση τις σύγχρονες δεξιότητες, την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, την επιχειρηματική μεγέθυνση, και την προσέλκυση κεφαλαίων.
 6. Ενθάρρυνση οργανωμένων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (επιχειρηματικά πάρκα) γύρω από δραστηριότητες που δημιουργούν παραγωγικές αλυσίδες αξίας.
 1. Επανασχεδιασμός μηχανισμού περιφερειακών ενισχύσεων για αύξηση παραγωγικότητας, εξωστρέφειας, καινοτομίας και επιχειρηματικής μεγέθυνσης.
 2. Επίσπευση υλοποίησης περιφερειακών έργων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, με στόχο την ασφάλεια και την τεχνολογική αναβάθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την περιφερειακή ενεργειακή επάρκεια, τη βελτίωση της διείσδυσης δικτύων υψηλής ταχύτητας, και τη μείωση του λειτουργικού κόστους στις απομακρυσμένες περιοχές.
 3. Κίνητρα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη οικονομία, την εξωστρέφεια και τη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων.
 4. Στήριξη μεταφοράς τεχνολογίας σε ολόκληρη την Επικράτεια, πχ. μέσα από συνεργασίες έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.
 5. Διευκόλυνση διαπεριφερειακών συνεργασιών και δικτύωσης Β2Β, πχ. μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές.
 6. Ειδικά θέματα ακριτικών περιοχών: συστηματικές προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη, σε συντονισμό με τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ από την περιφέρεια.
 7. Οργανωμένη χωροθέτηση με απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών ανάπτυξης, οργάνωσης, και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, αύξηση της ελκυστικότητάς τους μέσω μηχανισμών κινήτρων, διευκόλυνση πρόσβασης στη χρηματοδότηση και σε τεχνική βοήθεια, αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου και υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών, σύγκλιση του θεσμικού πλαισίου των παλαιότερων καθεστώτων οργανωμένης χωροθέτησης (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κλπ.) με το σύγχρονο πλαίσιο (διάφοροι τύποι Επιχειρηματικών Πάρκων) και απαλλαγή αναιτιολόγητων αναπτυξιακών περιορισμών της περιφέρειας.
 8. Εθνικές σχεδιασμός για τη διασύνδεση των επιχειρηματικών πάρκων με δίκτυα μεταφοράς (σιδηροδρομικά δίκτυα, θαλάσσιες μεταφορές, κοκ).
 9. Εμπλουτισμός των διαθέσιμων τύπων Επιχειρηματικών Πάρκων με σύγχρονες μορφές (διεθνής εμπειρία, οικο-βιομηχανικά πάρκα και άλλες δομές στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και των συνεργατικών μηχανισμών) και προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου.
 1. Δίκτυο Περιφερειακών Συνδέσμων: Ο ΣΕΒ συνεργάζεται στενά με όλες τις τοπικές και περιφερειακές βιομηχανικές οργανώσεις πάνω σε θέματα όπως η αγορά εργασίας, η φορολογική μεταρρύθμιση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξωστρέφεια, οι υποδομές, κ.ά.
 2. Συμβούλιο Βιομηχανίας: Το Συμβούλιο εκπονεί και προωθεί προτάσεις και πρωτοβουλίες για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εστιάζει στην παραγωγή ολοκληρωμένης πρότασης του ΣΕΒ για μια εθνική βιομηχανική στρατηγική, την επικοινωνία της προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και την υλοποίησή της. Δηλώστε συμμετοχή και ενισχύστε την προσπάθεια μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
 3. Ομάδα Εργασίας Επιχειρηματικών Πάρκων: Τα Επιχειρηματικά Πάρκα λειτουργούν ως καταλύτες διαρθρωτικών οικονομικών αλλαγών, καθώς αναβαθμίζουν τη θέση μιας χώρας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και έχουν θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη οικονομία. Συμμετέχοντας στην Ομάδα Εργασίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, συμβάλλετε στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και συστάσεων για ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός των οργανωμένων υποδοχέων.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Βίκυ Μακρυγιάννη

Διευθύντρια, Τομέας Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης

@ vmakrigianni@sev.org.gr

Ελευθερία Ρώμα

Senior Advisor, Τομέας Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης

@ eroma@sev.org.gr

Ιωάννης Λαϊνάς

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών - Αρμόδιο Στέλεχος ΣΕΒ για Επιχειρηματικά Πάρκα

@ ilainas@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Δράση σήμερα, προοπτική για το αύριο #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ