Φιλικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ο ΣΕΒ προωθεί προτάσεις πολιτικής και θέσεις που μειώνουν τα διοικητικά βάρη, ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου, βελτιώνουν τις διεπαφές επιχειρήσεων και κυβέρνησης και προάγουν τη διαφάνεια με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση επενδύσεων.

Φιλικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ο ΣΕΒ προωθεί προτάσεις πολιτικής και θέσεις που μειώνουν τα διοικητικά βάρη, ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου, βελτιώνουν τις διεπαφές επιχειρήσεων και κυβέρνησης και προάγουν τη διαφάνεια με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση επενδύσεων.

 1. Σύσταση, λειτουργία και κλείσιμο εταιρείας: Ο ΣΕΒ προωθεί με συνέπεια την αρχή του «εξ ορισμού ψηφιακό» για τη δημιουργία γρήγορων και απλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που παρέχονται από το ΓΕΜΗ, τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης και άλλους δημόσιους φορείς.
 2. Εταιρικό δίκαιο και ευθύνες διευθυντικών στελεχών: Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός του βασικού εθνικού πλαισίου εταιρικού δικαίου και της λειτουργικής του σχέσης με τους φορολογικούς νόμους. Προτείνουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας και των περιττών επιβαρύνσεων στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και την απλοποίηση της φορολογικής μεταχείρισης των εταιρικών μετασχηματισμών, ώστε να καταστούν περισσότερο ευέλικτοι, να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις περιβάλλον, και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δυναμικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, στόχος μας είναι τα στελέχη επιχειρήσεων που ενεργούν με καλή πίστη να βαρύνονται με ευθύνες κατά τρόπο αναλογικό και δίκαιο, προκειμένου να υποστηρίζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, τη δέσμευσή τους σε καινοτόμα έργα και εξυγιάνσεις επιχειρήσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία και κοινωνία.
 3. Non Financial Reporting: Οι κύριες προκλήσεις αφορούν στις εξελίξεις ως προς τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, ζητήματα ταξονομίας των δραστηριοτήτων και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων αυτών, διασύνδεση των στοιχείων αυτών με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων επιχειρήσεων από φορείς χρηματοδότησης. Πρόκειται για προτεραιότητες άμεσα συνδεδεμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη που χρήζουν παρέμβασης και σε επίπεδο επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο τη λειτουργική διασύνδεση των πρακτικών και των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης στοιχείων με τις εδραιωμένες πρακτικές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά και με το πλαίσιο ευθυνών διοικητών επιχειρήσεων. Επιπλέον, για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε. τίθεται ένα ζήτημα ενημέρωσης για πλήθος αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 4. Σύστημα απονομής δικαιοσύνης: Επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών: α) με περαιτέρω εισαγωγή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών αιτήσεων και εντύπων, χρήση της σχετικής υποδομής για την εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης του κοινού στη νομολογία, ηλεκτρονική παρακολούθηση των δικαστικών διαδικασιών, ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις), β) με θέσπιση των θεσμών του επίκουρου εισαγγελέα και του επίκουρου δικαστή και γ) με την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών (ADR). Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να προωθεί τέτοιες προσεγγίσεις ώστε να αυξήσει την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια των δικαστικών αποφάσεων.
 5. Πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων: Παρά την σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, στόχος είναι η εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις με κύρια έμφαση στη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων συμβάσεων, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία για την ψηφιοποίηση των κυριότερων σταδίων του κύκλου ζωής των δημόσιων συμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική υποβολή, η ηλεκτρονική πρόσβαση και η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επιπλέον, οι διάφορες πρωτοβουλίες επικεντρώνονται περαιτέρω στην εξάλειψη των ευκαιριών για διαφθορά, στον εξορθολογισμό των δημοσιονομικών δαπανών, στη διαφύλαξη του θεμιτού ανταγωνισμού, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, αλλά και στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής.
 6. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με όρους ανταγωνιστικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη τόσο των μεσαίων όσο και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η επίλυση οριζόντιων ζητημάτων πολιτικής και παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο μπορούν να συμβάλουν και στην ενθάρρυνση της χρηματοδότησης νέων, μικρότερων και καινοτόμων εγχειρημάτων, πέρα των στοχευμένων για αυτές παρεμβάσεις. Παράλληλα, θα συμβάλει και στη βελτίωση των όρων τραπεζικής και μη τραπεζικής χρηματοδότησης, την ώρα που τα ζητήματα του non-financial reporting, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από την Ενιαία Αγορά Κεφαλαίων απαιτούν θεσμικές προσαρμογές και συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων.
 7. Δεύτερη ευκαιρία: Το υφιστάμενο πλαίσιο για τη διαχείριση της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων έχει εξοπλίσει τη χώρα με ένα ισχυρό εργαλείο για τη στήριξη της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης. Αν και καλύπτει σημαντικά κενά, παραμένει η ανάγκη περαιτέρω προόδου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υποστηρικτικές υποδομές της δικαιοσύνης, λοιπών θεσμών και των αρμόδιων μητρώων μπορούν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου.
 8. Αδειοδότηση: Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων, την υπέρβαση των επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας, καθώς και για την ταχεία αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχοι της πολιτικής για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης στη φάση της εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι κρίσιμο να επικεντρώνονται στα εξής:
  • Διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι μεταρρυθμίσεις (κατάργηση κατηγοριών όχλησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων, νέα διαδικασία γνωστοποίησης εγκατάστασης/έγκρισης λειτουργίας, λειτουργία πλατφόρμας notify business, κλπ.)
  • Επέκταση του σύγχρονου-απλοποιημένου συστήματος αδειοδότησης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων
  • Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της αδειοδότησης-εγκατάστασης-λειτουργίας-ελέγχων
  • Θεσμικό πλαίσιο για τη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αιχμής και νέων τεχνολογιών
  • Διερεύνηση νέων καινοτόμων ρυθμιστικών εργαλείων για το μέλλον της αδειοδοτικής νομοθεσίας με βάση τις σύγχρονες ευρωπαϊκές καλές πρακτικές (regulatory sandboxes)
  • Σταθερή βελτίωση της θέσης της χώρας στην κατάταξη του δείκτη “Doing Business”
  • Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και ασφάλεια δικαίου για σημαντικές παραγωγικές εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και στην ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας
  • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων
  • Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής.
 9. Χωροταξία: Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον Χωροταξικό Σχεδιασμό. Η θεσμοθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων Βιομηχανίας, ΑΠΕ (2008-09) και πιο πρόσφατα οι Αναθεωρήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (2018-21), έχουν συμβάλλει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων (όλων των μεγεθών), οι οποίες εύλογα διεκδικούν ασφάλεια δικαίου, συμβατές χρήσεις γης και όρους δόμησης, σύγχρονα δίκτυα υποδομών και ανταγωνιστικούς όρους χωρικής οργάνωσης, προκειμένου να προχωρούν με ταχύτητα και βεβαιότητα στην υλοποίηση των επενδύσεών τους. Στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, από το 2014 εμπλουτίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία άσκησης πολιτικής γης, δίνοντας νέες διεξόδους σε σύνθετα προβλήματα χωροθέτησης, που κάποτε φάνταζαν ανυπέρβλητα. Το πρόγραμμα για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (2021-2025) μπορεί να αλλάξει αποφασιστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις βιώνουν έως σήμερα τις επίπονες διαδικασίες χωροθέτησης, εγκατάστασης ή επέκτασης στον χώρο. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να απέχει από το επίπεδο σχεδιασμού και χωρικού προγραμματισμού άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες εκπόνησης και εφαρμογής του σχεδιασμού που θεωρούνται ιδιαίτερα χρονοβόρες. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Πολιτικής πρέπει να στοχεύσει κατά προτεραιότητα, στις εξής δράσεις:
  • Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδρομής
  • Αύξηση της επενδυτικής ελκυστικότητας της χώρας με όρους διαφάνειας
  • Βελτίωση του συντονισμού όλων των πολιτικών με χωρικές επιπτώσεις
  • Διασφάλιση του δημόσιου και του ιδιωτικού συμφέροντος κατά τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων κάθε κλίμακας
  • Επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών σχεδιασμού, χωροθέτησης και αδειοδότησης των δραστηριοτήτων
  • Προδιαγραφή κατάλληλων χρήσεων γης και όρων χωρικής ανάπτυξης, συμβατών με τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρηματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων
  • Εισαγωγή πλαισίου οργάνωσης θαλάσσιων παραγωγικών δραστηριοτήτων
  • Αύξηση του βαθμού εφαρμογής, αποτελεσματικότητας και ευελιξίας του σχεδιασμού
  • Ισόρροπη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική ανάπτυξη για την ενδυνάμωση της εθνικής και ευρωπαϊκής εδαφικής συνοχής
  • Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις πόλεις
  • Προώθηση της συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό της επιχειρηματικής και παραγωγικής βάσης
  • Ενσωμάτωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στον χωρικό σχεδιασμό
  • Εναρμονισμός εθνικού συστήματος σχεδιασμού με καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές
 1. Σύσταση, λειτουργία και κλείσιμο εταιρείας: Ο ΣΕΒ προωθεί συστηματικά τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το ΓΕΜΗ, με έμφαση και τη διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα δημόσια μητρώα καθώς και τα μητρώα των εμπορικών τραπεζών.
 2. Εταιρικό δίκαιο και ευθύνες διευθυντικών στελεχών: Ο ΣΕΒ καταγράφει το πλαίσιο ευθυνών και παρακολουθεί την αλλαγή του στα πλαίσια και των εξελίξεων στο ενωσιακό δίκαιο, προτάσσοντας την ανάγκη αυτό να επιτρέπει την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων παράλληλα με την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.
 3. Non Financial Reporting: Ο ΣΕΒ παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ενωσιακό δίκαιο και ενημερώνει την ελληνική επιχειρηματικότητα για τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο σύνταξης μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εστιάζοντας παράλληλα στην ανάγκη λειτουργικών προβλέψεων που επιτρέπουν την ομαλή προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων.
 4. Σύστημα απονομής δικαιοσύνης: Ο ΣΕΒ εστιάζει την προώθηση της ψηφιοποίησης των δικαστικών διαδικασιών και την αξιοποίησή της για βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης.
 5. Πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων: Σε συνέχεια της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και των υποδομών οι προσπάθειες εστιάζονται στη συμπλήρωση των μητρώων και προτύπων που ενδυναμώνουν την πληρότητα του συστήματος και στην αποτελεσματική καθολική ψηφιοποίησή του.
 6. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Ο ΣΕΒ εστιάζει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της κεφαλαιαγοράς μέσω ειδικών προβλέψεων και κινήτρων, καθώς και σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους.
 7. Δεύτερη ευκαιρία: Σε συνέχεια της ανάπτυξης του νέου πλαισίου, ο ΣΕΒ προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως ένα ηλεκτρονικό μητρώο ενεχύρων και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στη φορολογική αντιμετώπιση διαγραφών.
 8. Αδειοδότηση: Καθιερώνοντας την αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω», ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών (οριστικοποίηση του παράγωγου δικαίου) και να συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση, ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να είναι εμφανής η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο ΣΕΒ θα ενημερώνει τους επιχειρηματικούς φορείς για τις συνεχείς αλλαγές και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι καθημερινές τους λειτουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των σημαντικότερων προτάσεων της τρέχουσας περιόδου, περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός διαδικασιών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν υπαχθεί έως σήμερα στις διατάξεις του ν.4442/2016
  • Επέκταση της απλοποίησης της αδειοδότησης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ- Β Φάση)
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και διασφάλιση επαρκούς διασυνδεσιμότητας με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες και μητρώα (πχ. ΓΕΜΗ, ΗΠΜ κλπ.)
  • Ευθυγράμμιση του εθνικού θεσμικού πλαισίου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό για την υποστήριξη και προσέλκυση νεών ενεργειακών δραστηριοτήτων (πχ. υπεράκτιες ΑΠΕ και τεχνολογίες υδρογόνου για τη βιομηχανία)
  • Νομοτεχνικές βελτιώσεις και προώθηση έκδοσης δευτερεύουσας νομοθεσίας ν.2971/2001 και για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης των λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων
  • Αξιολόγηση της εφαρμογής και της επίδρασης του ν.4442/2016 στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην έναρξη μιας επιχείρησης (Ex-post Impact Assessment ν.4442/2016)
  • Διερεύνηση προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου πυροπροστασίας (πδ 41/2018) και διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης
  • Συγκρότηση και λειτουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του ν.3325/2005 για την αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Αττική
 9. Χωροταξία:
  • Κατάρτιση Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον καλύτερο συντονισμό όλων των πολιτικών με χωρικές επιδράσεις και για τον καθορισμό κατευθύνσεων και στόχων χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα
  • Αξιολόγηση και Αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων Βιομηχανίας (2009), Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2008) και Υδατοκαλλιεργειών (2011), παράλληλα με την εκπόνηση νέων (Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δικτύων και Υπηρεσιών Τεχνικής και Διοικητικής Υποδομής) για την παροχή σύγχρονων αναπτυξιακών κατευθύνσεων και ρυθμίσεων σε τομείς ανάπτυξης εθνικής σημασίας.
  • Εκπόνηση αρχικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και σταδιακή θεσμοθέτηση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων
  • Διασφάλιση ενός ευέλικτου και σύγχρονου πλαισίου χρήσεων γης και όρων δόμησης, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες των παραγωγικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
  • Εκσυγχρονισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής για την προσαρμογή του σχεδιασμού στις σύγχρονες αναπτυξιακές και χωρικές προκλήσεις
  • Υποστήριξη της λειτουργίας δομών που επιταχύνουν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού (μεταξύ άλλων: ΚΕΣΥΧΩΘΑ για συγκρούσεις και αντιφατικές προβλέψεις στα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού, ΥΔΟΜ για με μεγάλες επενδύσεις, θεσμός ιδιωτών αξιολογητών χωριών μελετών)
  • Εκσυγχρονισμός πολιτικής αστικών αναπλάσεων και εισαγωγή πολιτικής κινήτρων για επανάχρηση κενών βιομηχανικών κτιρίων
  • Οριζόντια επίλυση ζητημάτων χρήσεων γης για παραγωγικές δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας
  • Ενσωμάτωση και προδιαγραφή στη χωρική πολιτική ενός εθνικού δικτύου ανάπτυξης λιμενικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων
  • Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και ενεργοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων με όρους ασφάλειας δικαίου
  • Υλοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης και καθορισμός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή για την ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης
  • Εισαγωγή Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης, για τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό
  • Λειτουργία Παρατηρητηρίου Χωρικού Σχεδιασμού, για τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χωρικών πολιτικών
 1. Ομάδα Εργασίας «Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων»: Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η προώθηση προτάσεων μείωσης διοικητικών βαρών και κόστους αδειοδότησης, καθώς και η άμεση ενσωμάτωση όλων των τεχνολογικών και συναφών εξελίξεων στις σχετικές διαδικασίες. Επίσης, σημαντικό μέρος των εργασιών κατέχει η καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής νομοθετικών πρωτοβουλιών, η διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων εναρμόνισης του εθνικού θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης με βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και ο καλύτερος συντονισμός πολιτικών για την επίλυση ειδικότερων κλαδικών αδειοδοτικών ζητημάτων (σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Επιτροπές του ΣΕΒ και το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη). Η ομάδα εργασίας κατά περίπτωση δημιουργεί ad hoc εξειδικευμένες ομάδες όπως την ομάδα Εργασίας για «Αδειοδότηση λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων».
 2. Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων: Στόχος της Επιτροπής αποτελεί η ανάδειξη του χωροταξικού σχεδιασμού και των δικτύων υποδομών ως προϋπόθεση επενδυτικής ελκυστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Επιτροπή καταρτίζει και διατυπώνει τις θέσεις και προτάσεις πολιτικής υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας Επιτελικής Επιτροπής (Steering Committee) και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθησή τους στην πολιτική ηγεσία, τη δημόσια διοίκηση και τη δημόσια σφαίρα.
 3. Ομάδα Εργασίας «Αδειοδότηση και Χωροταξία των εγκαταστάσεων ΑΠΕ»: Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία και ο καθορισμός προτάσεων πολιτικής για την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΠΕ και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια), καθώς και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων , στο πλαίσιο αναθεώρησης του σχεδιασμού και της διερεύνησης προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ΑΠΕ (όπως θαλάσσιες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τεχνολογίες πράσινου και μπλε υδρογόνου).

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μιχάλης Μητσόπουλος

Διευθυντής, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ mmitsopoulos@sev.org.gr

Αθηνά Βουνάτσου

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ avounatsou@sev.org.gr

Ιωάννης Λαϊνάς

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

@ ilainas@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Δράση σήμερα, προοπτική για το αύριο #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ