Αγορά Εργασίας & Εργασιακό Περιβάλλον

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργούν συνθήκες αλλαγής των προτεραιοτήτων και ανάγκη προσαρμογής όλων, εργοδοτών, εργαζομένων και πολιτείας, στην αγορά εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.

Κοινή επιδίωξη οφείλει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων, μέσω εποικοδομητικού και αναβαθμισμένου κοινωνικού διαλόγου, για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ποιοτικές, βιώσιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Κύρια ζητούμενα είναι η επίτευξη μισθολογικού πλαισίου (εθνικό, κλαδικό, επιχειρησιακό επίπεδο) που ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και παραγωγικού φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου.

Αγορά Εργασίας & Εργασιακό Περιβάλλον

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργούν συνθήκες αλλαγής των προτεραιοτήτων και ανάγκη προσαρμογής όλων, εργοδοτών, εργαζομένων και πολιτείας, στην αγορά εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.

Κοινή επιδίωξη οφείλει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων, μέσω εποικοδομητικού και αναβαθμισμένου κοινωνικού διαλόγου, για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ποιοτικές, βιώσιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Κύρια ζητούμενα είναι η επίτευξη μισθολογικού πλαισίου (εθνικό, κλαδικό, επιχειρησιακό επίπεδο) που ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και παραγωγικού φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου.

 1. Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση εργατικής νομοθεσίας: Η εθνική εργασιακή νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαδίζει με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και προκλήσεις. Συχνά παραμένει αναχρονιστική, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η υποχρεωτική διαιτησία, παραμένει αντίθετη και ασύμβατη με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τις Διεθνείς Συστάσεις και τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Στόχος του ΣΕΒ είναι η συμβολή με θέσεις και προτάσεις προς την πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την κωδικοποίηση της εργασιακής νομοθεσίας.
 2. Φορολογικο-ασφαλιστική ενίσχυση εργοδοτών και εργαζομένων: H μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μειώνει το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας που στην Ελλάδα παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, έχοντας μάλιστα τη χαμηλότερη δυνατή ανταποδοτικότητα. Είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και του φορολογικού συστήματος, καθώς και για τη μείωση της μη νόμιμης απασχόλησης. Στόχος του ΣΕΒ είναι η εκλογίκευση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και των μεσαίων και υψηλών φορολογικών συντελεστών μισθωτής εργασίας, που αποτελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις συνεπείς και νόμιμες οργανωμένες επιχειρήσεις που δεν εισφοροδιαφεύγουν και δεν φοροδιαφεύγουν.
 3. Αμοιβές προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της αγοράς εργασίας: Οι αμοιβές που καθορίζονται μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας (εθνικό, κλαδικό, επιχειρησιακό επίπεδο) είναι σημαντικό να καθορίζονται με κριτήρια την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του εκάστοτε κλάδου και της εθνικής οικονομίας. Στόχος του ΣΕΒ είναι η σύζευξη των αναγκών και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων με τις ανάγκες και τις προοπτικές των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας.
 4. Σύγχρονη και ανταγωνιστική οργάνωση εργασίας: Οι σύγχρονες προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της τεχνολογικής προόδου, της κλιματικής αλλαγής και της δημογραφικής γήρανσης επιφέρουν ριζικές αλλαγές στον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας. Διαμορφώνουν νέα δεδομένα σχετικά με το πώς, πού, και από ποιους παράγονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, οδηγούν στην ανάδυση νέων μορφών απασχόλησης και επιχειρηματικής οργάνωσης, και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ασκούν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Στόχος του ΣΕΒ είναι η συμβολή στην αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας στην οργάνωση και τον χρόνο εργασίας, στην αξιοποίηση νέων μορφών απασχόλησης, στην ανάδειξη της πολυμορφίας / διαφορετικότητας και ισότητας στις επιχειρήσεις.
 5. Αναβάθμιση κοινωνικού διαλόγου: Ζητούμενο είναι η αναμόρφωση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων σε νέες βάσεις ώστε να δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή ανταγωνιστικών, διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος του ΣΕΒ είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τριμερούς και διμερούς κοινωνικού διαλόγου, καθώς και η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, διαμόρφωσης, υλοποίησης των πολιτικών και στρατηγικών για μια περισσότερο ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
 6. Διασφάλιση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος: Ο ΣΕΒ θεωρεί εξαιρετικής σημασίας την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας (ΥΑΕ) στον χώρο εργασίας, και τάσσεται υπέρ της οργανωμένης διαχείρισης και της λήψης μέτρων ΥΑΕ στους εργασιακούς χώρους. Πρωτοστατεί τόσο στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, όσο και μέσω της ενεργής και ουσιαστικής συμμετοχής του σε διάφορους οργανισμούς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπέρ της ανάδειξης του ζητήματος της ΥΑΕ σε συγκριτικό πλεονέκτημα υγιών συνθηκών και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προωθεί τη συστηματική διαχείριση της ΥΑΕ και επιδιώκει, μέσω της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων, να ενισχύσει την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για ένα περιβάλλον εργασίας σύγχρονο ως προς τα θέματα που εντάσσονται στο πεδίο της ΥΑΕ.
 1. Ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος, ο ΣΕΒ συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις με θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις και συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών σχετικά με θέματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων, του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής ασφάλισης.
 2. Ο ΣΕΒ, συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σε εθνικό επίπεδο (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας), σε κλαδικό (κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας), και συνδράμει με προτάσεις στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΕΒ συμμετέχει, με θέσεις και προτάσεις, στη διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετικά καθορισμένου κατώτατου μισθού, με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων μελών του.
 3. Ο ΣΕΒ συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όργανα και επιτροπές, με στόχο την προώθηση και συμβολή στη διεθνή συνεργασία, αλλά και τη δικτύωση και ενημέρωση των μελών σχετικά με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.
 4. Σε εθνικό επίπεδο, ο ΣΕΒ συμμετέχει στα θεσμοθετημένα τριμερή όργανα και επιτροπές διαβούλευσης για τη διαμόρφωση αμοιβαία επωφελών προτάσεων.
 5. Ο ΣΕΒ σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες και δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων ως προς τις εργασιακές σχέσεις, τον κοινωνικό διάλογο και την κοινωνική ασφάλιση.
 6. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια για όλα τα κρίσιμα θέματα, προκειμένου να διαμορφώνει θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις για επικείμενα νομοσχέδια και σχεδιαζόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας.
 1. Επιτροπή Εργασιακών θεμάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού: Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων – μελών του ΔΣ του ΣΕΒ. Αποτελεί την επιτελική Επιτροπή για τον προσανατολισμό του ΣΕΒ σε στρατηγικά θέματα εργασιακών σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Εποπτεύει τις εξής Ομάδες:
  • Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού: Αποτελείται από Διευθυντές και στελέχη HR από επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια του ΕΙΜΑΔ & ΣΔΑΔΕ και λειτουργεί ως δίκτυο άμεσης πληροφόρησης του ΣΕΒ. Στόχος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογικών προκλήσεων και, ειδικότερα, σε σχέση με τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση εργασίας, την προσαρμογή στις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής.
  • Ομάδα Νομικών Εργασιακών (ad hoc Ομάδα): Αποτελείται από νομικούς συμβούλους εργασιακών θεμάτων και δικηγόρους εργατικού δικαίου – συνεργάτες των εταιρειών μελών του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ. Στόχος είναι η ad hoc συμβολή και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προωθούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
  • Ομάδα Εργασίας Ασφαλιστικών Θεμάτων και Διαχείρισης Κινδύνου: Η Ομάδα Εργασίας Ασφαλιστικών θεμάτων και Διαχείρισης Κινδύνου έχει κύριο στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (κυρίας και επικουρικής ασφάλισης), το υπό σύσταση Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο (που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της ΕΓΣΣΕ) και τον τρίτο πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης. Η ομάδα επίσης ασχολείται, επίσης, με τη διαχείριση ασφαλιστικού κινδύνου, με έμφαση στη συσχέτισή του με τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
  • Ομάδα για την Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη και την Ισότητα: Στόχος της, η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης (diversity and inclusion) καθώς και προώθησης της ισότητας στην εργασία, και η ανάληψη δράσεων για την ενσωμάτωση των σχετικών πρακτικών στις επιχειρήσεις, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των σχετικών Ευρωπαϊκών δεικτών.

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

Κατερίνα Δασκαλάκη

Διευθύντρια, Τομέας Εργασιακών Σχέσεων

@ daskalaki@sev.org.gr

Χρήστος Α. Ιωάννου

Σύμβουλος Διοίκησης

@ cioannou@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Σχέδιο και Τομές για το Μέλλον των Δυνατοτήτων μας #SEV4Growth

Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ