Πολιτική απορρήτου

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «ΓΚΠΔ», ΕΕ 2016/679). Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση URL.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά το σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒ» (εφεξής «ΣΕΒ»), με έδρα την Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αρ. 5, στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒ είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της σελίδας με όνομα χώρου (domain name): www.sev.org.gr (εφεξής οι «δικτυακός τόπος») και των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών του καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από τους επισκέπτες / χρήστες αυτού του ιστότοπου.

Ο ΣΕΒ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, στελεχών, και οιωνδήποτε τρίτων προσώπων που επισκέπτονται τους διαδικτυακούς τόπους του Συνδέσμου. Για το λόγο αυτό έχει συντάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων τους.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ΣΕΒ.

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρ. 4 του ΓΚΠΔ:

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες των δικτυακών τόπων του ΣΕΒ: οι εκπρόσωποι και τα στελέχη των μελών του ΣΕΒ, τα στελέχη του ΣΕΒ, οι κοινωνικοί εταίροι, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΕΒ και όλα εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα πρόσωπα – επισκέπτες των δικτυακών τόπων).

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται τους δικτυακούς τόπους του ΣΕΒ και αλληλεπιδρά με αυτούς, συμπληρώνει πρότυπες ιστοσελίδες επικοινωνίας (φόρμες) ή υποβάλλει δήλωση συμμετοχής σε μία εκδήλωση ή εγγράφεται στο newsletter μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο (εργασίας και κινητό), θέση στην εταιρεία
 • η διαδικτυακή του διεύθυνση (IP address),
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει (με «κλικ») εντός της σελίδας,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού όπως HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ διατηρείται για νομικούς και τεχνικούς λόγους καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, database, δικτύου κλπ.).

Ο ΣΕΒ δεν συλλέγει εν γνώσει του προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσει ότι έχουν συλλεγεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, αναλαμβάνει να διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων το συντομότερο δυνατό.

Ο ΣΕΒ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (άρ. 9 § 1 και άρ. 10 ΓΚΠΔ).

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητας του ΣΕΒ, την επικοινωνία με τα Υποκείμενα των Δεδομένων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τους δικτυακούς τόπους του Υπευθύνου Επεξεργασίας και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, δηλαδή για:

 • να εξατομικευτούν οι δικτυακοί τόποι για τους χρήστες, προκειμένου να παρέχεται βέλτιστη εμπειρία χρήσης και να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • να είναι δυνατή η παροχή ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων σε τρίτους, με τρόπο όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων
 • να είναι δυνατή η διαχείριση των δικτυακών τόπων και της κάθε μορφής επικοινωνίας
 • να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων (newsletter) κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών. Ο ΣΕΒ εξασφαλίζει ότι η αποστολή αυτή πληροί τους όρους συγκατάθεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της νομοθεσίας για το ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ότι οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε ελεύθερα την συγκατάθεσή τους.
  να είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου εκ μέρους των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές
 • να είναι δυνατή η αποστολή στα πρόσωπα που συμμετείχαν σε μία διενεργηθείσα εκδήλωση υλικού σχετικού με αυτή.

Τα στοιχεία των χρηστών που έχουν επικοινωνήσει με τον ΣΕΒ διατηρούνται στους διακομιστές του Συνδέσμου για το χρονικό διάστημα των δύο ετών.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των δικτυακών τόπων του ΣΕΒ διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή / και υπεργολάβους του Συνδέσμου αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης. Οι κυριότεροι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι:

 1. η εταιρεία EVENTORA ΑΕ, Λονδίνο, +442032877180, 64 Southwark Bridge Rd., London SE1 0AS, Αθήνα +302106564460, κατά το μέρος που παρέχει στον ΣΕΒ υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων
 2. η εταιρεία Moosend, Tallis house, 2 tallis street Ec4y 0ab, United Kingdom, κατά το μέρος που παρέχει στον ΣΕΒ την υπηρεσία αποστολής μέσω email ενημερωτικών δελτίων, τα οποία οι χρήστες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να λαμβάνουν (opt-in),
 3. η εταιρεία Entersoft, Λ. Συγγρού 362, 17674 Καλλιθέα, η οποία παρέχει στον ΣΕΒ λογισμικό συστήματος διαχείρισης δεδομένων των μελών και των συνεργατών (CRM), καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού αυτού, κατά το μέρος που διαχειρίζεται στοιχεία χρηστών του ιστότοπου που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία του ΣΕΒ,
 4. η εταιρεία GOOGLE, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, κατά το μέρος που παρέχει στον ΣΕΒ την υπηρεσία των google forms, μέσω των οποίων οι επισκέπτες/ χρήστες των δικτυακών τόπων δηλώνουν συμμετοχή στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο ΣΕΒ,
 5. η εταιρεία Zonepage, Μιχαλακοπούλου 105, 11527 Αθήνα, κατά το μέρος που παρέχει στον ΣΕΒ υπηρεσίες συντήρησης και φιλοξενίας του ιστότοπου.

Οι εν λόγω αποδέκτες αποτελούν τρίτους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διοργάνωσης των εκδηλώσεων του Οργανισμού. Οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών αποτελούν Εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικώς σύμφωνα με το άρ. 28§3 ΓΚΠΔ και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών των δικτυακών τόπων έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη του ΣΕΒ, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, απαγορευομένης της πρόσβασης άνευ εξουσιοδότησης. Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του ΣΕΒ έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με αυτόν να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια του ΣΕΒ, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ΣΕΒ δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των δικτυακών της τόπων σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους αποδέκτες, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, ο ΣΕΒ έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Ο ΣΕΒ δεν θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Ενδέχεται εντός των δικτυακών τόπων να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό των δράσεων των χρηστών εντός της Ιστοσελίδα / Εφαρμογής με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους των χρηστών ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στο προσωπικό τους προφίλ. Παρακαλούνται οι χρήστες/ επισκέπτες να ανατρέξουν στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτές χειρίζονται τα δεδομένα τους.

5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναγνωρίζουν ότι:

 • Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του ΣΕΒ με τους επισκέπτες/χρήστες των δικτυακών του τόπων με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων αναφορικά με τις δράσεις που πραγματοποιεί και με την παροχή κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τους τομείς δράσης του, ο ΣΕΒ δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών ενημερωτικά δελτία (newsletter), εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in) δηλώνοντας το email τους στο σχετικό πεδίο «Εγγραφή στο newsletter». Επίσης, παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε έκαστος Χρήστης (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον τα ενημερωτικά δελτία.
 • Επεξεργασία σχετική με απατηλές πράξεις: Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών ενδείξεων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, ο ΣΕΒ θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την αποκάλυψη απατηλών πράξεων, καθώς και στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης των δικτυακών του τόπων.
 • Διαβίβαση εκ του νόμου: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται στην ενδεχόμενη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές Αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους που αφορούν την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων Υποκειμένων των Δεδομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές του ΣΕΒ που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΣΕΒ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενος πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την ικανοποίηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων των

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, ανά πάσα στιγμή, ενημέρωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το εάν επεξεργάζεται προσωπικά τους και, σε καταφατική περίπτωση, να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σε ποιους τα διαβιβάζει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, θα δίδεται στα Υποκείμενα πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

γ) Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 17 ΓΚΠΔ.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνον εφ’ όσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των Δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Ο ΣΕΒ εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των Δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων.

ζ) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά. Ο ΣΕΒ δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ικανοποιεί το εν λόγω δικαίωμα.
Συνολικά, ο ΣΕΒ διασφαλίζει ότι:

 1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να λαμβάνονται αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
 2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούνται να απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των δεδομένων δικαίωμα, ο ΣΕΒ θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.
 3. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα Υποκείμενα.

Aν τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

Ο ΣΕΒ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στους δικτυακούς του τόπους. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί στους δικτυακούς τόπους του ΣΕΒ μετά τις τροποποιήσεις, σημαίνει ότι τις αποδέχεται. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση των δικτυακών τόπων του ΣΕΒ ή να γνωστοποιήσει τυχόν αντιρρήσεις. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση.

III. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Γενικά

Οι δικτυακοί τόποι του Οργανισμού χρησιμοποιούν λογισμικό τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα») με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δικτυακών τόπων, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookie» που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς τόπους του ΣΕΒ δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του ΣΕΒ.

2. Ποια «Cookies» χρησιμοποιούνται από τον ΣΕΒ

Οι δικτυακοί τόποι του ΣΕΒ όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν «cookies». Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται:

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά Cookies» αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψης ενός χρήστη στους δικτυακούς τόπους του ΣΕΒ και διαγράφονται με την έξοδό του από αυτόν.

Τα «επίμονα Cookies» παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο.

Β) Αναγκαία, λειτουργικά και Cookies επιδόσεων

Τα απολύτως απαραίτητα «Cookies» είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των ιστοτόπων. Τα «Cookies» αυτά επιτρέπουν στον χρήστη να προβεί σε περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή συμπλήρωση προτύπων ιστοσελίδων. Αυτά τα «cookies» δεν ταυτοποιούν τον χρήστη και χωρίς αυτά η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.

Τα «Cookies λειτουργικότητας» επιτρέπουν στον ιστότοπο να διατηρεί στη μνήμη τις επιλογές του επισκέπτη, όπως το όνομα χρήστη, το συνθηματικό εισόδου κτλ, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην περίπτωση που ο χρήστης απορρίψει αυτά τα «cookies», μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου του ΣΕΒ και να περιοριστεί η πρόσβασή στο περιεχόμενό του.

«Cookies Επιδόσεων» – analytics: Ο ΣΕΒ χρησιμοποιεί «Cookies» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των δικτυακών του τόπων από τους επισκέπτες με στόχο αφενός την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών – χρηστών και αφετέρου τη βελτίωση του περιεχομένου των δικτυακών του τόπων και τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους επισκέπτες. Τα εν λόγω cookies αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για την παρακολούθηση και βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Γ) «Cookies Τρίτων» και ενσωματωμένο περιεχόμενο

Ο ΣΕΒ επιτρέπει στην Google και σε λοιπές τρίτες εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, να εγκαθιστούν τα «Cookies» που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που μέσω των δικτυακών τόπων του ΣΕΒ ο χρήστης εισέρχεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεται με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι ή φορείς ενδεχομένως να εγκαθιστούν «Cookies», αμέσως μόλις ο ίδιος μεταβεί στο σχετικό σύνδεσμο. Τα «Cookies» αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου του ΣΕΒ και διέπονται από την πολιτική Cookies εκάστου τρίτου που τα εγκαθιστά. Προκειμένου να γνωρίζει ο χρήστης πώς θα τα διαχειριστεί, θα πρέπει να πληροφορηθεί τις αντίστοιχες πολιτικές των οικείων ιστοτόπων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Cookies που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού, η χρονική διάρκεια, ο σκοπός και η προέλευση καθενός:

Τύπος φυλλομετρητή: Mozilla Firefox

Cookie domain: SEV

_gat

_ga

_gid

Χρονική διάρκεια

1 min

2 years

24 hours

Πάροχος

google analytics 3rd party (στατιστικά)

google analytics 3rd party (στατιστικά)

google analytics 3rd party (στατιστικά)

Τύπος φυλλομετρητή: Google Chrome

Cookie domain: SEV

_ga

_gid

Χρονική διάρκεια

2 years

24 hours

Πάροχος

google analytics 3rd party (στατιστικά)

google analytics 3rd party (στατιστικά)

Τύπος φυλλομετρητή: Internet Explorer

Cookie domain: SEV

_ga

_gid

Χρονική διάρκεια

2 years

24 hours

Πάροχος

google analytics 3rd party (στατιστικά)

google analytics 3rd party (στατιστικά)

Τύπος φυλλομετρητή: Microsoft Edge

Cookie domain: SEV

_ga

_gid

Χρονική διάρκεια

2 years

24 hours

Πάροχος

google analytics 3rd party (στατιστικά)

google analytics 3rd party (στατιστικά)

Τύπος φυλλομετρητή: Apple Safari

Cookie domain: SEV

_ga

_gid

Χρονική διάρκεια

2 years

24 hours

Πάροχος

google analytics 3rd party (στατιστικά)

google analytics 3rd party (στατιστικά)

3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών – browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies των δικτυακών τόπων του ΣΕΒ, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

4. Μεταβολές στη χρήση των Cookies από τον Οργανισμό

Ο ΣΕΒ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στους δικτυακούς του τόπους. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί στους δικτυακούς τόπους του ΣΕΒ μετά τις τροποποιήσεις, ο ΣΕΒ δεν θα φέρει οιαδήποτε ευθύνη. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ΣΕΒ

Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΣΕΒ είναι η Αικατερίνη Αγγελοπούλου, Ξενοφώντος αρ. 5, Αθήνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): aggelopoulou@sev.org.gr και οι επισκέπτες/ χρήστες των δικτυακών τόπων του ΣΕΒ μπορούν να απευθύνονται σε αυτήν για απορίες τους σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΣΕΒ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sev.org.gr.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται ανά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ