Όροι Χρήσης

O ιστότοπος με όνομα χώρου (domain name): www.sev.org.gr (εφεξής το «Site» ή ο «Δικτυακός τόπος») ανήκει στο σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒ», με έδρα την Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αρ. 5 (εφεξής «ΣΕΒ»), ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισής του και αποτελεί σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης του ΣΕΒ με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Το παρόν περιέχει τους Γενικούς Όρους Χρήσης του Site (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») που διέπουν τη σχέση του ΣΕΒ με τους επισκέπτες και χρήστες του Site (εφεξής οι «Χρήστες») και ειδικότερα του συνόλου του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, γραφικών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κλπ.) (εφεξής το «Περιεχόμενο») και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτό και οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής κάθε φορά που ο Χρήστης εισέρχεται στο Site ή/και κάνει χρήση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

O Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν πριν την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του Περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του ΣΕΒ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την αναφορά στην πηγή που είναι ο ΣΕΒ.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στο Site του ΣΕΒ αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα του ιδίου και ανήκουν στην ιδιοκτησία του.

Στο Site ενδέχεται να εμφανίζονται κατά καιρούς λογότυπα, εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα διακριτικά γνωρίσματα και επωνυμίες τρίτων. Το σύνολο των στοιχείων αυτών αποτελεί ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων. Τυχόν αναφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, μέσω σημάτων, εμπορικών ονομασιών, προμηθευτών, κατασκευαστών ή άλλων γνωρισμάτων των δικαιούχων που εμφανίζονται στο Site, δεν συνιστά ούτε υπονοεί οικειοποίηση, σύσταση ή έγκριση εκ μέρους του ΣΕΒ και σε κάθε περίπτωση ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικαιούχων.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι πληροφορίες και εν γένει το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στο Site υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του ΣΕΒ, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης. Σε καμία περίπτωση ο ΣΕΒ δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τέτοια μερική ή πλήρη μεταβολή του Περιεχομένου του Site.

Περιορισμός ευθύνης του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του Περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες, το υλικό και εν γένει το Περιεχόμενο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, και τις οποίες ρητά αρνείται ο ΣΕΒ.

Ο ΣΕΒ δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το Περιεχόμενο και εν γένει οι σελίδες και το υλικό του Site θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση ο ΣΕΒ δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του Περιεχόμενου. Περαιτέρω, ο ΣΕΒ δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή ιστότοπος τρίτων στον οποίο παραπέμπει το Site ή οι servers μέσω των οποίων καθίστανται αυτά διαθέσιμα, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΣΕΒ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Site.

Ανάρτηση άρθρων, σχολίων, ενημερώσεων τρίτων

Στο Site αναρτώνται κατά καιρούς κείμενα, άρθρα, μελέτες, δελτία τύπου, ενημερώσεις και εν γένει υλικό τρίτων για θέματα επιχειρηματικότητας και άλλα θέματα επικαιρότητας. Η ανάρτηση άρθρων και σχολίων τρίτων, δεν συνεπάγεται και δεν υπονοεί την εκ μέρους του ΣΕΒ υιοθέτηση των σχετικών θέσεων και απόψεών τους.

Μη ενήμερο υλικό

Στο Site του ΣΕΒ δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν, όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άμεσες ενημερώσεις.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters που λαμβάνουν οι Χρήστες του Site που εγγράφονται στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΒ και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Ο ΣΕΒ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές ή εν γένει επαγγελματικές συμβουλές.

Οι υποχρεώσεις των Χρηστών

Κάθε Χρήστης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του Site και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του ΣΕΒ.

Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τον ΣΕΒ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά:

 • η επέμβαση επί του Site με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του Περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης του ΣΕΒ ή άλλων φορέων που συνδέονται με τον ΣΕΒ ή αναφέρονται κατά καιρούς σε κείμενα ή άλλο υλικό που περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο του Site ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στο Site,
 • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στο Site ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,
 • η πρόκληση, μέσω της χρήσης του Site βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.
  Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site και στον ΣΕΒ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του Site και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από Χρήστη, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, ο δε ΣΕΒ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία του ΣΕΒ.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων – Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων

Ο ΣΕΒ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links, hyperlinks), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του ΣΕΒ, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Ο ΣΕΒ δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης του Site. Κάθε Xρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Site ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των Όρων αυτών.

Ο ΣΕΒ δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Site ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Site οποτεδήποτε κατά την κρίση του και χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ΣΕΒ, των νομίμων εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του Χρήστη, αναλαμβάνει ο Χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ΣΕΒ στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση (Όροι Χρήσης) διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ