Συνοπτικός Ετήσιος Απολογισμός, ”Δράσεις 2004 – 2005”

Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου

 

Το 2004 ήταν για την Ελλάδα η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Με την επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή τους, αναδείξαμε τα πλεονεκτήματα, κατανοήσαμε τις αδυναμίες μας και προβάλαμε ένα νέο πρόσωπο της χώρας στην παγκόσμια κοινότητα.

Οι Αγώνες όμως ήταν και το τέλος μιας περιόδου ταχείας οικονομικής ανόδου, η οποία στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό σ’ αυτούς. Στη μεταολυμπιακή περίοδο πρέπει πλέον να αναζητήσουμε νέες πηγές ανάπτυξης που θα τροφοδοτήσουν την άνοδο τα προσεχή χρόνια και θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε τον κοινό μας στόχο: την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Σ’ αυτή τη νέα περίοδο που διανύουμε ο στόχος μας είναι ένας: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό ο ΣΕΒ πρότεινε και η Κυβέρνηση συμφώνησε να αναδειχθεί το 2005 «Έτος Ανταγωνιστικότητας». Η απόφαση δεν έχει μόνο συμβολική σημασία, αλλά και πολύ ουσιαστικές,  πρακτικές πλευρές. Έχει πρώτα στόχο να αναδείξει τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος, να καταστήσει δηλαδή σαφές ότι σήμερα, το 2005, ξεκινάει μια συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να καταδείξουμε με σαφήνεια είναι η πολυπλοκότητα του προβλήματος, η οποία απαιτεί παράλληλη δράση σε πολλούς τομείς

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί κατ’ αρχάς τη δραστηριοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίες γνωρίζουν ότι στο περιβάλλον του αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού επιτυγχάνουν αυτοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις, προσανατολίζονται στις αγορές του κόσμου, υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές διοίκησης, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη νέα τεχνολογία, καινοτομούν, αυξάνουν την παραγωγικότητα τους.

Οι επιχειρήσεις όμως δραστηριοποιούνται μέσα σε μια συγκεκριμένη οικονομία και κοινωνία, που έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο νόμων και κανόνων σε μια συγκεκριμένη οικονομία και κοινωνία μέσα σ’ ένα περιβάλλον το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με επάρκεια στον ανταγωνισμό.

Στην Ελλάδα σήμερα, και παρά τις βελτιώσεις που έχουν συντελεσθεί,  οι συνθήκες που επικρατούν, αντί να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, εξακολουθούν να θέτουν σημαντικά εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα.  Η ουσιαστική και ταχεία βελτίωση αυτού του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε  όλοι, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μια μονοδιάστατη παράμετρος καθώς διαμορφώνεται από ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων οι οποίοι συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα. Γι’ αυτό μια πολιτική που θέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας υψηλά στην κλίμακα των προτεραιοτήτων της, πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση και απόλυτη προτεραιότητα στην προώθηση των αναγκαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Και ακόμη, μια τέτοια πολιτική οφείλει να συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να εξετάζει τις επιμέρους αποφάσεις της σε όλους τους τομείς, με βάση τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα. Δεν αρκεί δηλαδή να λαμβάνονται θετικά μέτρα όταν ταυτόχρονα εφαρμόζονται και πολιτικές που έχουν μεν άλλες επιδιώξεις και στόχους, αλλά και σοβαρές παρενέργειες στην ανταγωνιστικότητα.

Με βάση αυτή τη συλλογιστική ο ΣΕΒ δραστηριοποιήθηκε για την προώθηση αποφάσεων σε πολλούς τομείς με βασικό κριτήριο τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα. Πέραν αυτών, στα πλαίσια του «Έτους Ανταγωνιστικότητας» αναλάβαμε και μια σειρά πρωτοβουλίες, από τις οποίες πρέπει να επισημανθούν ιδιαίτερα δυο:

Πρώτον, την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε πρακτικά το ζήτημα των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα αποφάσεων της διοίκησης με πιλοτικές εκθέσεις για τις επιπτώσεις συγκεκριμένων νομοθετημάτων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει βέβαια να θεσμοθετηθεί και να ανατεθεί σε ανεξάρτητο έγκυρο φορέα όπως έχουμε προτείνει πολλές φορές. Εμείς ανοίγουμε το δρόμο, πιστεύοντας ότι μπορούμε έτσι πιλοτικά να βοηθήσουμε σημαντικά στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η δεύτερη πρωτοβουλία που αναλάβαμε είναι η μέτρηση του κόστους που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η συμμόρφωση τους στις διοικητικές απαιτήσεις του κράτους. Το κόστος αυτό, που συνδέεται με την πολυνομία, την πληθώρα άχρηστων κανονισμών και τη γραφειοκρατία, συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Ήδη έχουμε αρχίσει τη μελέτη του προβλήματος με βάση τα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική ελάφρυνση των επιχειρήσεων.

Στην παρούσα Έκθεση «Δράσεις 2004-2005» περιγράφεται αναλυτικότερα η συνολική δραστηριότητα του Συνδέσμου κατά την παρελθούσα χρήση. Πολλές από τις παρεμβάσεις μας πέτυχαν το σκοπό τους. Σε άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε διστακτικότητα και αναβλητικότητα στην μετουσίωση εξαγγελιών σε συγκεκριμένα μέτρα. Γι’ αυτό επιμείναμε και θα επιμείνουμε στο μέλλον. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των δραστηριοτήτων μας ήταν ότι συγκλίνουν σε δυο πρωταρχικούς στόχους: Να ενημερώσουμε και να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν για να βελτιώσουν τη θέση τους στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά και δεύτερον, να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για να προσελκύσει το  ενδιαφέρον ξένων και Ελλήνων να δημιουργήσουν στη χώρα μας, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

Διαβάστε εδώ τον Απολογισμό.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ