Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δημόκριτος και ΣΕΒ ενώνουν δυνάμεις

Για τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικότητας, με πολλαπλά οφέλη για τους νέους επιστήμονες και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι διοικήσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΣΕΒ, έβαλαν τις υπογραφές τους σε δύο συμφωνίες συνεργασίας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις χθες, (Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021). Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, και την ενίσχυση της προοπτικής και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.  Οι συμφωνίες με ΕΜΠ και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτο εμπεδώνουν την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων (όπως με την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, την πρακτική άσκηση σε μέλη του Συνδέσμου, αλλά και την ακαδημία AIMinds σε συνεργασία με την SAS σε ΑΕΙ της χώρας). Σηματοδοτούν τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων μεταξύ φορέων που βρίσκονται στην αιχμή της προσπάθειας τεχνολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, σύνδεσης της παραγωγής με τη γνώση και ουσιαστικής ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού.  Μέσα από άμεσα υλοποιήσιμες δράσεις αλλά και μακρόπνοο σχεδιασμό, έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής, που επιβάλουν νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τοποθετεί την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας με τη διασύνδεση έρευνας-καινοτομίας-παραγωγής, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με τα παραγωγικά συστήματα, το οικοσύστημα καινοτομίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνολογική εξέλιξη,τη νεοφυή επιχειρηματικότητα αλλά και τις σύγχρονες τεχνικές, ψηφιακές και οριζόντιες δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας ΕΜΠ-ΣΕΒ

Το ΕΜΠ είναι ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς παραγωγής έρευνας όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο και η προγραμματική συμφωνία με τον ΣΕΒ έχει ως στόχο τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, η οποία θα αναπτυχθεί σε τρείς άξονες:

 1. Τη διασύνδεση έρευνας και βιομηχανίας για την παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 2. Την αναβάθμιση της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της καινοτομικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των φοιτητών,
 3. Την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και των ψηφιακών ικανοτήτων των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εντός του 2022, θα ξεκινήσει μια σειρά άμεσα υλοποιήσιμων δράσεων και συγκεκριμένα:

 • Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της διδακτορικής έρευνας με υποτροφίες για διδακτορικά.
 • Η παρουσίαση της δραστηριότητας των Εργαστηρίων του ΕΜΠ στην επιχειρηματική κοινότητα με στόχο την ενημέρωσηγια τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας που υπάρχουν στο ΕΜΠ.
 • Δράσεις διασύνδεσης ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ με τη βιομηχανία, μέσω της υπηρεσίας Innovation Ready του ΣΕΒ.
 • Η συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ για τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού καινοτομίας σε επιλεγμένα πεδία της βιομηχανίας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – ΣΕΒ

Ο δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και συνεργασιών με ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με επιχειρήσεις. Δημόκριτος και ΣΕΒ αναλαμβάνουν κοινή δέσμευση για συστηματική συνεργασία στην υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης των ερευνητών του Δημόκριτου και την ενίσχυση των συνεργασιών έρευνας & ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης με τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις δημιουργίας νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσα από δράσεις, όπως:

 • Διασύνδεση και δικτύωση των ερευνητών με επιχειρήσεις για την ενίσχυση συνεργασιών έρευνας & ανάπτυξης και για την προώθηση της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας.
 • Προβολή και προώθηση των προηγμένων υπηρεσιών και της ειδικής επιστημονικής τεχνογνωσίας που ο Δημόκριτος μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
 • Ανάπτυξη προγράμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, δήλωσε: «Προχωράμε στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων και δύο πολύ σημαντικών ιδρυμάτων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος. Κοινός μας στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τη μεταφορά τεχνολογίας, την ανταλλαγή γνώσης ως και τις κατάλληλες δεξιότητες ως κρίσιμα ζητούμενα για την προώθηση της καινοτομίας και την αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις. Και οι δύο συμφωνίες συνεργασίας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν φοιτητές, ερευνητές και τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, του τεχνολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, και της ουσιαστικής ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων».

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής τόνισε: «Η υπογραφή της συμφωνίας ΕΜΠ και ΣΕΒ παραμερίζει αγκυλώσεις και διαμορφώνει πλαίσιο και προοπτικές για συνέργειες με αιχμή τη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με προτεραιότητα σε πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό. Βασικά πεδία ενδιαφέροντος και συνεργασίας: Δικτύωση, Πρακτική άσκηση φοιτητών, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρο Ικανοτήτων, υποστήριξη διδακτορικής έρευνας βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τεχνοβλαστοί,  Επιμόρφωση και Δια Βίου μάθηση.»

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δρ. Γεώργιος Νούνεσης είπε: «Χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό το νέο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δημόκριτου με τον ΣΕΒ και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά για την επιτυχία του.  Δημιουργούνται εξαιρετικές συνθήκες για την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα με κοινές δράσεις που θα αποσκοπούν στην μεταφορά τεχνολογίας από τα δημόσια εργαστήρια στις επιχειρήσεις, στην ψηφιακή καινοτομία με στόχο τον μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και σε πρωτοποριακά προγράμματα βιομηχανικών υποτροφιών.»

Παρόντες στην υπογραφή ήταν επίσης: Για το ΕΜΠ οι κ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και επικεφαλής Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ, για τον Δημόκριτο οι Σοφία Μαγκιά, Υπεύθυνη Γραφείου Καινοτομίας & Λειτουργίας Τεχνολογικού Πάρκου και ο Περικλής Τερλιξίδης, Operating Officer, Attica Hub for the Economy of Data and Devices – «ahedd» και από τον ΣΕΒ, οι Μάρκος Βερέμης, Συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, η Μάγκι Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ και Γιάννος Μητσός συντονιστής των προγραμμάτων συνεργασίας.

Μπορείτε να δείτε βίντεο με δηλώσεις των εκπροσώπων ΕΜΠ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και ΣΕΒ εδώ

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ