Καλή Νομοθέτηση: Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία και Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Δρ. Ηλίας Κορομηλάς
Προϊστάμενος του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης, Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ● Προεδρία της Κυβέρνησης, Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην πλατφόρμα της ΕΕ Fit for Future

Οι αρνητικές συνέπειες της κακής νομοθέτησης είναι παγκοίνως γνωστές, όπως καταδεικνύεται τόσο από τις εκθέσεις του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης, όσο και τις εκθέσεις του Ο.Ο.Σ.Α., σχετικές μονογραφίες, μελέτες κ.λπ.. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι όσες μεταρρυθμιστικές απόπειρες βασίστηκαν απλώς στην ψήφιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου ή τη δημοσίευση εγκυκλίων, δίχως να διασφαλίζεται η πολιτική στήριξη, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η διαρκής επαναξιολόγησή του, απέτυχαν για μία σειρά από λόγους, οι οποίοι δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν. Υπό το φως των ανωτέρω, με την τελευταία μεταρρυθμιστική απόπειρα της Κυβέρνησης[1], επιχειρείται η συστηματοποίηση και κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα του συνόλου των διάσπαρτων διατάξεων που διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, ως προς τη ρυθμιστική παραγωγή και διαδικασία, με τη σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης (εφεξής ΠτΚ) ως αυτοτελούς επιτελικής δομής που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, ο σχεδιασμός του κυβερνητικού προγράμματος συντονίζεται κεντρικά, το κυβερνητικό έργο παρακολουθείται συνολικά και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης. Εντός της ΠτΚ, η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων λειτουργεί ως θεματοφύλακας της καλής νομοθέτησης ενώ η νομοπαρασκευαστική διαδικασία ανατίθεται πλέον σε ειδικές νομοπαρασκευστικές επιτροπές που συγκροτούνται σε κεντρικό επίπεδο, αξιοποιώντας την προεργασία που γίνεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η ρύθμιση και η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης [2] που τη συνοδεύει αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά και οικονομολόγοι εγνωσμένου κύρους. Η εν λόγω Επιτροπή εστιάζει τον έλεγχό της στην αποτύπωση των ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών διαστάσεων των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και κανονιστικών πράξεων βαρύνουσας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Επιπλέον, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση σχετικών εγχειριδίων και οδηγιών που αφορούν στη νομοπαραγωγική μεθοδολογία.

Η κατάρτιση των ανωτέρω εγχειριδίων ολοκληρώθηκε πρόσφατα και, εκτός από τα στελέχη της ΠτΚ, στο έργο αξιοποιήθηκαν πόροι από την Τεχνική Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πάροχο την Expertise France. Σε αυτά ενσωματώθηκαν καλές πρακτικές από τη διεθνή και ενωσιακή εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της περιοδικής αξιολόγησης (ex ante, interim και ex post) και εισήχθησαν μετρήσιμοι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, όπως ιδίως: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στοιχεία από τη EUROSTAT, εκθέσεις, εγχειρίδια και συστάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. και της Παγκόσμιας Τράπεζας, δείκτες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κ.λπ.. Υπό το πρίσμα αυτό, η Ανάλυση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο πολιτικής, καθώς η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της ρυθμιστικής παρέμβασης συνδέεται άρρηκτα με την τελική στάθμιση κόστους – οφέλους για την οικονομία, την κοινωνία και τον πολίτη. Ήγουν, στην περίπτωση που τα οφέλη δεν αιτιολογούν την παρέμβαση αυτή, η προτεινόμενη ρύθμιση είτε δεν θα προωθείται, είτε θα τροποποιείται αναλόγως.
Εν κατακλείδι, έχοντας ως δεδομένη την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση των ήδη προβλεφθέντων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, όπως ιδίως ενίσχυση του θεσμού της διαβούλευσης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων (ex ante και ex post), μείωση, απλούστευση κι εξορθολογισμός του ρυθμιστικού όγκου, ψηφιοποίηση ρυθμιστικής διαδικασίας, παράλληλα με την προώθηση της νομοθετικής και διοικητικής κωδικοποίησης με σαφείς κανόνες και διαδικασίες, εκτιμάται ότι η παραγωγή των ρυθμίσεων εστιάζει εφεξής στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας προς όφελος του πολίτη και του μικρομεσαίου επιχειρηματία.
 
[1] Βλ. τον ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 133).
[2] Όλες οι προβλεπόμενες συνοδευτικές της ρύθμισης εκθέσεις αποτελούν πλέον υποενότητες της Ανάλυσης Συνεπειών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4622/2019, στην οποία εντάσσονται και δύο νέες καινοτόμες ενότητες: η έκθεση νομιμότητας και η έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης.
X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ