Πράσινη μετάβαση για μια βιώσιμη οικονομία με μέλλον

Ο ΣΕΒ στηρίζει πλήρως την ευρωπαϊκή φιλοδοξία να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το επενδυτικό σχέδιο ύψους τουλάχιστον €1 τρισ. για την επόμενη δεκαετία, ευθυγραμμισμένο με τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μπορεί να ενισχύσει την Ελλάδα και την ελληνική παραγωγή. Εφόσον υλοποιηθεί αποτελεσματικά, θα συμβάλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Είναι ωστόσο κρίσιμο, να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το επιπλέον κόστος της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου συναρτάται απόλυτα από την επίτευξη επιμέρους στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (προσαρμογή), τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα με έμφαση στις μεταφορές και τα κτίρια, τη μεταστροφή σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων με έμφαση στην μείωση αποβλήτων, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ολιστική διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου, στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση και στη διερεύνηση νέων αγορών και ευκαιριών.

Πράσινη μετάβαση για μια βιώσιμη οικονομία με μέλλον

Ο ΣΕΒ στηρίζει πλήρως την ευρωπαϊκή φιλοδοξία να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το επενδυτικό σχέδιο ύψους τουλάχιστον €1 τρισ. για την επόμενη δεκαετία, ευθυγραμμισμένο με τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μπορεί να ενισχύσει την Ελλάδα και την ελληνική παραγωγή. Εφόσον υλοποιηθεί αποτελεσματικά, θα συμβάλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Είναι ωστόσο κρίσιμο, να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το επιπλέον κόστος της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου συναρτάται απόλυτα από την επίτευξη επιμέρους στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (προσαρμογή), τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα με έμφαση στις μεταφορές και τα κτίρια, τη μεταστροφή σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων με έμφαση στην μείωση αποβλήτων, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ολιστική διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου, στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση και στη διερεύνηση νέων αγορών και ευκαιριών.

Μέσω του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ), ο ΣΕΒ προωθεί συστηματικά τη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία:

 1. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση πλαισίου για τη μείωση εκπομπών ΑτΘ και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη τόσο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όσο και στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», γεγονός που επιτείνει την ανάγκη συγκροτημένης αντιμετώπισής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 2. Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία: Συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών που απορρέουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την κυκλική οικονομία με θέσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, τη διεύρυνση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών και την ειδική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».
 3. Προστασία της βιοποικιλότητας: Στήριξη της επιχειρηματικότητας που προωθεί τις δραστηριότητές της με σεβασμό στο περιβάλλον και στην προστασία του ιδιαίτερου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Η προστασία της βιοποικιλότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα φιλοξενεί το 23% του συνόλου της χλωρίδας και της πανίδας της ΕΕ, ενώ οι αναγνωρισμένες περιοχές Natura καλύπτουν σχεδόν το 30% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε υγιή και βιώσιμα οικοσυστήματα είναι αναγκαία για την ανθεκτικότητα και την οικονομική ανάπτυξή τους.
 4. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας: Συμμετέχει ενεργά στον διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση και αποτελεσματικότερους ελέγχους εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της νομοθεσίας.
 5. Προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στις επιχειρήσεις: Προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως κοινό πλαίσιο αναφοράς της συμβολής των επιχειρήσεων στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) προωθεί σταθερά την αξία της μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία στις επιχειρήσεις.

 1. Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας: Το ΒΙΑΝ δημιούργησε το Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας με στόχο την καταγραφή της εθνικής πορείας μετάβασης στο κυκλικό οικονομικό μοντέλο, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την προώθηση προτάσεων και βέλτιστων λύσεων. Ενσωματώνει δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου της χώρας μας σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους κυκλικής οικονομίας.
 2. Μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Ελλάδα παραμένει μια από τις διοικητικές διαδικασίες που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση επενδύσεων παρά το γεγονός πως οι σύγχρονες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και οι προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον τρόπο οργάνωσης και παραγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων, μειώνοντας δυνητικά και το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον. Ο ΣΕΒ και το ΒΙΑΝ, σε συνεργασία με τη μελετητική εταιρεία Echmes Ltd, εκπόνησαν μελέτη για τον εντοπισμό αδυναμιών και την κατάθεση στοχευμένων παρεμβάσεων για την ελάφρυνση του αδειοδοτικού φόρτου, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την ίδια τη δημόσια διοίκηση.
 3. Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs): Στηρίζοντας την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας μέσω των SDGs, το ΒΙΑΝ, σε συνεργασία με την EY, υλοποίησε μελέτη με στόχο να διαπιστωθούν οι προτεραιότητες, η ετοιμότητα και η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να τους εντάξουν στη στρατηγική και τα πλάνα δράσης τους.
 4. Το ΒΙΑΝ συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία, στο Εθνικό Συμβούλιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και στην Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος για θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Συμβάλλει με αυτό τον τρόπο ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση του απαραίτητου ρυθμιστικού πλαισίου. Ενδεικτικά:
  • Ενέργεια & Κλίμα: Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
  • Κυκλική Οικονομία: Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, Οδικός Χάρτης μετάβασης στην κυκλική οικονομία, Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας
  • Απόβλητα: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ), Προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία του ρυθμιστικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων
  • Βιοποικιλότητα: Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
  • Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων: Προσαρμογή στην ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (“Farm to Fork”), Εθνικά μέτρα διαχείρισης αποβλήτων τροφίμων και μείωσης σπατάλης τροφίμων
  • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
  • Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επιτροπή Πράσινης Οικονομίας και Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας: Είναι υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής για τη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία.

 • Ομάδα Εργασίας Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Αποτελείται από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων- που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΑΝ και συμβάλλει στην προώθηση των στόχων του ΒΙΑΝ.
 • Ομάδα Εργασίας Κυκλικής Οικονομίας: Αναπτύσσει θέσεις και δράσεις για θέματα που σχετίζονται με το νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία.
 • Ομάδα Εργασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Συμβάλλει στην ανάπτυξη και υποβολή θέσεων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 • Ομάδα Εργασίας για Αιγιαλό: Η Ομάδα Εργασίας, υπό τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, παρακολουθεί τα ζητήματα αναθεώρησης Ν2971/2001 του πλαισίου αδειοδοτικών διαδικασιών.
 • Ομάδα Εργασίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (“Farm to Fork”): Αναπτύσσει θέσεις και δράσεις σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Farm to Fork» ως ξεχωριστού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
 • Ομάδα Εργασίας για τα Πλαστικά μιας Χρήσης: Αναπτύσσει θέσεις και δράσεις σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904 για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης (ΠΜΧ).

Η ιστοσελίδα του ΒΙΑΝ με πληροφορίες για το πώς μπορείτε να γίνετε μέλος και να συνδράμετε στις δράσεις του στο http://www.sevbcsd.org.gr

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σπύρος Σταγάκης

Senior Advisor, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

@sstagakis@sev.org.gr

Θανάσης Πρίντσιπας

Senior Advisor, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

@printsipas@sev.org.gr

Κρυσταλί Μπούρχα

Senior Advisor, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

@ cbourcha@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Σχέδιο και Τομές για το Μέλλον των Δυνατοτήτων μας #SEV4Growth

Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ