Γνώση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση σε έναν κόσμο που αλλάζει

Η Ελλάδα υστερεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τους όρους ανάπτυξης, διατήρησης και αξιοποίησης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων, και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Η έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, η ταχεία απαξίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί την ανάγκη ισχυρού συστήματος επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling), με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Γνώση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση σε έναν κόσμο που αλλάζει

Η Ελλάδα υστερεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τους όρους ανάπτυξης, διατήρησης και αξιοποίησης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων, και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Η έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, η ταχεία απαξίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί την ανάγκη ισχυρού συστήματος επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling), με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.

 1. Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και συνεργασία εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας για τη συνδιαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και την ανάληψη κοινών δράσεων.
 2. Ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος για τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και για την υποστήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ενίσχυση της μάθησης με βάση την εργασία, σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία διδασκαλίας, εμπλουτισμός/αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών, βελτίωση ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κλπ.
 3. Αναθεώρηση του πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αύξηση συμμετοχής ενηλίκων στη δια βίου μάθηση (reskilling, upskilling) και τη βελτίωση της ποιότητας και των διαδικασιών αναγνώρισης των αποκτώμενων προσόντων.
 4. Ενίσχυση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση (ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, λειτουργία ΟΑΕΔ, σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, κλπ.)
 5. Παρακολούθηση σύγχρονων εξελίξεων και τάσεων στα ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας, κλπ.) και (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας.
 6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτείας, επιχειρήσεων και πολιτών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (προσαρμογή στις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις της τεχνολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας).
 1. Ο ΣΕΒ, ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.
 2. Δικτύωση και συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όργανα και επιτροπές, για θέματα που αφορούν στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και στην προώθηση της απασχόλησης.
 3. Ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στη βελτίωση του συστήματος αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
 4. Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων σε θεματικά αντικείμενα που προάγουν την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία, με αναβάθμιση της βιομηχανίας.
 1. Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση, τις Δεξιότητες και την Επαγγελματική Κατάρτιση: Η αντιπροσωπευτική σύνθεση και οργανωμένη λειτουργία της ομάδας εργασίας επιτρέπει την πολυεπίπεδη και συστηματική προώθηση των θέσεων των επιχειρήσεων στα κρίσιμα, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας, ζητήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 2. Ad hoc Ομάδες Εργασίας, εργαστήρια και εκδηλώσεις για την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που αφορούν σε θέματα δεξιοτήτων (οριζόντιων και επαγγελματικών), πολιτικών και συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης (αρχική και συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, προγράμματα και δράσεις ΟΑΕΔ).
 3. Εισηγητικά – γνωμοδοτικά όργανα που συστήνονται από την Πολιτεία στο πλαίσιο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών για την εκπαίδευση και την απασχόληση (πχ. Περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας).

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δυναμική δικτύωση

Γνώρισε συνεργάτες και επενδυτές μέσα από το δίκτυο μελών του ΣΕΒ και τη συμμετοχή σου σε εργαστήρια, ημερίδες, Β2Β συναντήσεις και συνέδρια.
Ενημερώσου για τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής σου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δικτυώσου με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φορείς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και λάβε μέρος σε διαβουλεύσεις πολιτικής
Απόκτησε πρόσβαση σε στρατηγική πληροφόρηση ανά αγορά ή/και κλάδο, από την ομάδα ειδικών του ΣΕΒ και τη θεσμική του συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Όμιλος Fitch.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί.

Ντόρα Οικονόμου

Διευθύντρια, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΣΕΒ

@ deconomou@sev.org.gr

Νίκος Γαβαλάκης

Head of Unit, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

@ ngavalakis@sev.org.gr

transsevlogo

Μαζί πετυχαίνουμε
περισσότερα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι
για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου

Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα #SEV4Growth

Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2024

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά νέα

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας.

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ