KPMG: Οι τροποποιήσεις στο νέο λογιστικό πρότυπο κίνητρο για δράση από τις ασφαλιστικές, σύμφωνα με την KPMG

11 Ιουλίου 2019 | Νέα Μελών
H Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε προτεινόμενες τροποποιήσεις για το ΔΠΧΑ (IFRS 17) «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», το νέο λογιστικό πρότυπο για τις ασφαλίσεις.
Δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για το ΔΠΧΑ (IFRS 17) «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», το νέο λογιστικό πρότυπο για τις ασφαλίσεις. Σύμφωνα με την KPMG International, οι τροποποιήσεις θα διευκολύνουν τις προσπάθειες των ασφαλιστών παγκοσμίως να εφαρμόσουν ένα πρότυπο που θα οδηγήσει σε αυξημένη διαφάνεια σχετικά με την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους, μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και βελτιωμένα συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική τους ευρωστία, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν.

Η Mary Trussell, παγκόσμια επικεφαλής της KPMG για τις λογιστικές αλλαγές στις ασφαλίσεις, σχολίασε σχετικά «Μετά τη δημοσίευση των προτεινόμενων τροποποιήσεων για το ΔΠΧΑ 17 από την Επιτροπή, έχουμε πλέον ολοκληρωμένη εικόνα της διαμόρφωσης του τελικού προτύπου. Για τυχόν ασφαλιστές που βιώνουν κόπωση σχετικά με το εν λόγω έργο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις χτυπούν το καμπανάκι για αξιολόγηση της προόδου τους και την αναζωπύρωση της υλοποίησης του ΔΠΧΑ 17 από πλευράς τους. Για όσους δεν έχουν καταγράψει ακόμα αξιόλογη πρόοδο, μπορούν να το θεωρήσουν ως το εναρκτήριο λάκτισμα για έναν μαραθώνιο. Οι τροποποιήσεις είναι σημαντικές, αλλά η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί ουσιαστική προσπάθεια». 

Από τη στιγμή της δημοσίευσης του ΔΠΧΑ 17 τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του, ενώ ενημερώνεται σχετικά με τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις της εφαρμογής από τις ασφαλιστικές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απάντηση της Επιτροπής ήρθε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 σε εφτά κρίσιμους τομείς για διευκόλυνση της εφαρμογής του, ενώ πρότεινε επίσης την αναβολή κατά ένα χρόνο της ημερομηνίας εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, για την 1η Ιανουαρίου 2022.  

Αν και οι άλλες εταιρείες που εφαρμόζουν τα Πρότυπα ΔΠΧΑ ήταν υποχρεωμένες στην πλειοψηφία τους να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» για τη λογιστική των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους το 2018, στις ασφαλιστικές εταιρείες που πληρούν ορισμένα κριτήρια παραχωρήθηκε μια προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, η οποία θα έληγε την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή έχει προτείνει την επέκταση της εξαίρεσης έως την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τη νέα προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.

Ο Joachim Kölschbach, διεθνής επικεφαλής της KPMG για τα ΔΠΧΑ στις ασφαλιστικές, σχολίασε σχετικά «Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένες με τις εξελίξεις. Ο επιπλέον χρόνος θα τους δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τα έργα υλοποίησης του ΔΠΧΑ 17 και οι τροποποιήσεις θα παρέχουν πρακτικές λύσεις στις σημαντικές προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολλές από αυτές. Κάποιες από τις λύσεις περιλαμβάνουν την λογιστική αντιμετώπιση των προμηθειών που πληρώνουν για την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών, την αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας για τα ασφαλιστικά συμβόλαια που ταυτόχρονα παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους, καθώς και την αναγνώριση της επίδρασης των ζημιογόνων χαρτοφυλακίων από πλευράς αντασφάλισης». 

Η επίδραση των τροποποιήσεων – και του ΔΠΧΑ 17 γενικότερα – δεν περιορίζεται στη λογιστική, αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο Kölschbach συνεχίζει «Χάρη σε κάποιες από τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ, οι ασφαλιστικές θα αποφύγουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που προέρχονται από τη νέα ανάλυση των δεδομένων και την τροποποίηση των πληροφοριακών συστημάτων τους. Είναι όμως σημαντικό να θυμούνται ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 εξακολουθεί να αποτελεί μια τεράστια πρόκληση που απαιτεί αλλαγές στα δεδομένα που συγκεντρώνουν και στα συστήματα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους τους.»

Οι τροποποιήσεις έχουν ωστόσο σημαντικές επιπτώσεις και στον τραπεζικό τομέα. Ο Kölschbach προσθέτει «Οι τράπεζες επίσης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένες καθώς οι τροποποιήσεις τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ορισμένα είδη πιστωτικών καρτών και δανείων που προσφέρουν ταυτόχρονα ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με την αρχική μορφή του, το ΔΠΧΑ 17 απαιτούσε την εφαρμογή της λογιστικής που εφαρμόζεται στις ασφαλίσεις και σε αυτά τα προϊόντα. Κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε όμως τις τράπεζες ιδιαίτερα και τόσο σύντομα αμέσως μετά την ενημέρωση των συστημάτων και των διαδικασιών τους για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, που τέθηκε σε εφαρμογή μόλις πέρυσι».

Μόλις τεθεί σε ισχύ, το ΔΠΧΑ 17, θα αντικαταστήσει το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικά Συμβόλαια» – ένα πρότυπο που επέτρεπε στις ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ξεπερασμένες τοπικές πρακτικές για τη λογιστική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εν όψει των παραπάνω, η Trussell προσθέτει «Αν και το ΔΠΧΑ 17 αποτελεί τη μεγαλύτερη λογιστική αλλαγή για τις ασφαλιστικές που έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των περισσοτέρων, οι επιπτώσεις θα είναι εμφανείς και πέρα από τη λογιστική – σε τομείς όπως η αναλογιστική, η πληροφορική, οι επενδυτικές σχέσεις, ακόμα και οι ανθρώπινοι πόροι».

Η Επιτροπή έχει ζητήσει την υποβολή σχολίων από τις ασφαλιστικές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο την οριστικοποίηση του προτύπου έως τα μέσα του 2020. Ο Kölschbach αναφέρει «Ο λόγος ύπαρξης του ΔΠΧΑ 17 είναι η επίτευξη μεγαλύτερης συγκρισιμότητας και διαφάνειας στις οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, και σε αυτό στοχεύουν και οι τροποποιήσεις. Είναι σημαντικό για τους ασφαλιστές – όπως είναι και για τους επενδυτές, τους αναλυτές και τους άλλους χρήστες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών – να αξιολογήσουν την επίδραση των τροποποιήσεων και να μεταφέρουν τις απόψεις τους στην Επιτροπή». 

Ο Χάρης Συρούνης, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής των Ελεγκτικών υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα συμπληρώνει «Είναι σημαντικό οι ασφαλιστικές να αξιοποιήσουν σωστά τον επιπλέον χρόνο. Έχει έρθει η στιγμή για πολλές από αυτές να επιταχύνουν τους ρυθμούς των προσπαθειών υλοποίησης ώστε να φτάσουν στη γραμμή τερματισμού με συστήματα και διαδικασίες που έχουν δοκιμαστεί και αποτελέσματα που είναι κατανοητά από τις διοικήσεις και τους επενδυτές».

KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Audit, Tax and Advisory services

Περισσότερα νέα της Εταιρείας

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ