Διοικώντας υπό το βάρος της ευθύνης: πλαίσιο, προκλήσεις και προτάσεις

13 Ιουλίου 2021

Στην ελληνική έννομη τάξη, η καθημερινή λειτουργία των κεφαλαιουχικών εταιρειών ρυθμίζεται από ένα μωσαϊκό διατάξεων, συχνά σύνθετων και τεχνικών, αντιφατικών ή αλληλοεπικαλυπτόμενων.

Η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που προκαλεί στα στελέχη των επιχειρήσεων η πληθώρα αυτή νομικών διατάξεων, επιτείνεται από το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία συχνά προβλέπει την προσωπική, αλληλέγγυα και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικειμενική ευθύνη των εταιρικών διοικητών για πράξεις ή παραλείψεις των νομικών προσώπων, ενώ και ο τρόπος επιβολής ποινών δε χαρακτηρίζεται πάντα από ομοιογένεια.

Το ειδικό αυτό τεύχος με τίτλο «διοικώντας υπό το βάρος της ευθύνης: πλαίσιο, προκλήσεις και προτάσεις» περιλαμβάνει συνεισφορές από καταξιωμένα στελέχη και αποτελεί μια αποτύπωση των βασικών διατάξεων περί λειτουργίας των κεφαλαιουχικών εταιρειών όπως προκύπτουν από το εταιρικό, το φορολογικό, εργατικό δίκαιο και πτωχευτικό δίκαιο, το δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συμπληρώνεται από μια αναφορά στις επικείμενες αλλαγές του ενωσιακού δικαίου που αναμένεται να αλλάξουν, με τη σειρά τους, το πεδίο των ευθυνών των εταιρικών διοικητών.

Η πρωτοβουλία ανελήφθη από τον ΣΕΒ σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη και συνιστά μια απόπειρα αποτύπωσης, με απλό και κατανοητό τρόπο, των κύριων προβλέψεων βάσει των οποίων αποδίδεται προσωπική ευθύνη σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τα κριτήρια καταλογισμού και την έκταση της σχετικής ευθύνης.

Καθώς το τεύχος δεν απευθύνεται αμιγώς σε νομικούς, δεν απαιτούνται ειδικές νομικές γνώσεις για την ανάγνωση και κατανόησή του. Αντιθέτως, το τεύχος απευθύνεται πρωτίστως στους «διοικούντες» τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο εκπρόσωπο και τα διευθυντικά στελέχη, μέχρι τον διαχειριστή, τον εντεταλμένο σύμβουλο στη διοίκηση ή τον εκκαθαριστή.

Μέσα από τις σελίδες του, στελέχη που δεν έχουν τον χρόνο ή τη σχετική εξοικείωση που θα τους επέτρεπε να μελετήσουν σε βάθος τη σχετική νομοθεσία, αποκτούν γρήγορα και εύκολα μια συνολική εικόνα των υποχρεώσεων που φέρουν βάσει αυτής και των ευθυνών που απορρέουν από την παράλειψη τήρησής τους.

Παράλληλα, το τεύχος φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην εκκίνηση μιας συζήτησης που θα οδηγήσει σε ομογενοποίηση και εξορθολογισμό των σχετικών προβλέψεων, με γνώμονα πάντα τη διευκόλυνση της χώρας να επιταχύνει την πορεία προς μια βιώσιμη και κοινωνική συμπεριληπτική ανάπτυξη.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ