Γενική Συνέλευση 2014
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ
Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
EkinisiLAB-Μαζί στην Εκκίνηση!
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ALBA
ΕΛΑΝΕΤ
Enterprise Europe Network
Πρωτοβουλίες & Συνδεδεμένοι Οργανισμοί
 • Το ‘Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισµός. Ιδρύθηκε το 1975 µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ και άλλων οργανώσεων του ιδιωτικού τοµέα, µε στόχο να προωθεί την επιστηµονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόµενα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιµες στη διαµόρφωση πολιτικής. Σήµερα ο ΣΕΒ στηρίζει και συνεργάζεται στενά µε το Ι.Ο.Β.Ε.

 • Σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τον Σ.Β.Β.Ε., ο ΣΕΒ δηµιούργησε, το 1991, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο λειτουργεί σήµερα µε κόµβους σε οκτώ ελληνικές πόλεις, µε κύριο στόχο τη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή στην Ελλάδα και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και την αξιοποίηση των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.

 • Η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.) ιδρύθηκε το 1991, µε κοινή πρωτοβουλία του ΣΕΒ, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (που είναι και οι µοναδικοί της µέτοχοι). Είναι αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία, µε αποκλειστικό αντικείµενο την παρακολούθηση και διαχείριση κοινοτικών διαρθρωτικών προγραµµάτων τα οποία απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα. Τα προγράµµατα αυτά η ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ. τα διαχειρίζεται υπό την ιδιότητα του ενδιάµεσου φορέα, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

 • Το ALBA (Graduate Business School), είναι µή κρατικός, µή κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισµός παροχής µεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 1992 µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και σήµερα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΕΒΕΑ), µε βάση τα πρότυπα των κορυφαίων business schools του εξωτερικού.

 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) είναι αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκε το 1992 µε την πλήρη συναίνεση και συνεργασία εργοδοτών και εργαζοµένων (ΣΕΒ, Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) , Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ ) και Ένωση Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ)), οι οποίοι και εκπροσωπούνται στο διοικητικό του συµβούλιο. Ο σκοπός του συνίσταται στην επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων.

 • Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ ιδρύθηκε, το 2000, η Ένωση Εταιριών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Ε.Ε.Ε.Χ.Α.Α.), προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που εκπροσωπεί τις εισηγµένες εταιρίες στα θέµατα που σχετίζονται µε το Χρηµατιστήριο και την Κεφαλαιαγορά. Τον Ιούνιο του 2005 η Ε.Ε.Ε.Χ.Α.Α. μαζί με την Σ.ΕΙΣ..ΕΤ. συνενώθηκαν σε μια οργάνωση εκπροσώπησης των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., την ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.

  Επίσης ο ΣΕΒ είναι ιδρυτικό µέλος

 • του Διεπιχειρησιακού Συνδέσµου Βιοµηχανικής και Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης, ο οποίος λειτουργεί Ινστιτούτο, το Ι.Β.Ε.Π.Ε., για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση τεχνικών στελεχών

 • του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 • Αναζήτηση
  Περιοχή Μελών
  Αποκλειστική Πληροφόρηση μόνο για τα Μέλη μας
  Όνομα Χρήστη
  Κωδικός Πρόσβασης
  Γίνετε Χρήστης
  Copyright © 2015 ΣΕΒ    Ευγενική Χορηγία